UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
TRANG CÔNG KHAI NGÂN SÁCH UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
Thứ tư, 17/07/2024 16:46:08

Dự toán HĐND quyết định-Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức Năm 2024

Tên báo cáo: Dự toán HĐND quyết định-Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức Năm 2024
Kỳ báo cáo: Năm
Năm báo cáo: 2024
Đơn vị báo cáo: UBND Thành phố Đồng Hới
Loại báo cáo: Dự toán HĐND quyết định
Biểu mẫu: 86/CK-NSNN
Văn bản áp dụng: Thông tư 343/2016/TT-BTC
Văn bản công khai: 233/QĐ-UBND
Ngày công khai 18/01/2024
Người ký: Hoàng Ngọc Đan
Chức vụ: Chủ tịch UBND Thành Phố Đồng Hới
Tên tệp đính kèm Dung lượng Định dạng Thao tác
DT-2024-N-86-TT343-450.xls Kích thước:68608 kb xls
CKDT 2024 - Đồng Hới_0001.pdf Kích thước:13806586 kb pdf